รวมกันเราอยู่ แยกหมู่มีเราตาย! เมืองต่างๆ ในกว่างซีลงนามผลักดันโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรม

15 Jan 2013

เว็บไซต์รวมข่าว เขตฯ กว่างซีจ้วง: 7 เมืองกว่างซีจับมือพัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจภูมิภาค นำร่องบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค พร้อมตั้งกลไกวางแผน นโยบายและมาตรการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองยวี่หลิน เมืองฉงจั่วและเมืองไป่เซ่อลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผลักดันการบูรณาการเศรษฐกิจภูมิภาค 7 เมือง พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและบูรณาการเขตเศรษฐกิจภูมิภาค 7 เมืองขึ้นเป็นครั้งแรก ณ นครหนานหนิง

นายโจว หง ปัว (Zhou Hong Bo, 周红波) นายกเทศมนตรีนครหนานหนิงเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

1. ทั้ง 7 เมืองในข้อตกลงต้องร่วมกันผลักดันการบูรณาการ ก่อรูปและวางโครงสร้างอุตสาหกรรมแบบกลุ่มเมือง วางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน บริการสาธารณะและระบบนิเวศวิทยา

2. เร่งบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายพื้นที่ความเป็นเมือง โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางรถไฟ ทางด่วน ทางหลวง ทางอากาศ รวมถึงระบบการสื่อสารและไฟฟ้าระหว่างกัน พร้อมตั้งให้นครหนานหนิงเป็นเมืองศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจภูมิภาคที่ใช้เวลาเดินทางถึงกันภายใน 2 ชม

3. ส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมเชิงลึก ก่อตั้งกลไกความร่วมมือเพื่อเตรียมแผนรองรับการย้ายฐานอุตสาหกรรมและโครงการลงทุน ผลักดันการย้ายฐานผลิตอุตสาหกรรมของเมืองในเขตเศรษฐกิจ รวมถึงหารือแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน

4. เดินหน้าก่อตั้งกลไกความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ มุ่งพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองอารยธรรมและระบบนิเวศ

5. กระชับความร่วมมือภายใต้กลไกการประชุมร่วม 7 เมือง เพื่อผลักดันเขตเศรษฐกิจภูมิภาคดังกล่าวให้เห็นผล

นายหลี่ เยี่ยน ผิง (Li Yan Ping, 李彦平) รองประธานคณะกรรมธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปเขตฯ กว่างซีจ้วง วิเคราะห์ว่า รัฐบาลกว่างซีวางแผนก่อตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคจำนวน 4 แห่ง ซึ่งเขตเศรษฐกิจเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและบูรณาการเศรษฐกิจของกว่างซี

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ยังได้รับรอง ระบบการประชุมร่วมการวางแผนและบูรณาการเขตเศรษฐกิจ 7 เมืองเพื่อเป็นกลไกการวางแผนและตัดสินใจร่วมของ 7 เมือง

ตามระบบนี้ ประธานที่ประชุมร่วมดังกล่าวจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่ละเมือง โดยคณะกรรมการจะประชุมกันไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี

ภารกิจของคณะกรรมการร่วมนี้จะครอบคลุมการวางแผน กำกับติดตามการทำงานบูรณาการเขตเศรษฐกิจภูมิภาค รวมทั้งการประสานงานด้านนโยบาย มาตรการ การชี้นำ กำกับติดตามและตรวจสอบการทำงานตามแผน กฎระเบียบและนโยบายที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมร่วม 7 เมือง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน