ยูนนานมีป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่มณฑลเกินครึ่งจากฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวตลอด 5 ปีช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

8 Feb 2021

ในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (ปี 2559-2563) กรมกิจการป่าไม้และ  ทุ่งหญ้ามณฑลยูนนานมณฑลยูนนานมีพื้นที่ป่าไม้รวม 282.6 ล้านเฮกตาร์ (ประมาณ 1,766.25 ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ 65.04 ของพื้นที่มณฑล โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มณฑลยูนนานดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ไร้ประโยชน์จำนวน 2,560,000 เฮกตาร์ (ประมาณ 16 ล้านไร่) รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร 857,333 เฮกตาร์ (ประมาณ 5,358,331.25 ไร่) เป็นป่าไม้
หรือทุ่งหญ้า นอกจากนี้ ยังดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่กลายสภาพเป็นทะเลทราย 358,906 เฮกตาร์ (ประมาณ 2,243,162.5 ไร่)  ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันลม (shelterbelt) 40,600 เฮกตาร์ (ประมาณ 253,750 ไร่) ตลอดจนฟื้นฟูพื้นที่ทุ่งหญ้าที่ผ่าน
การแทะเล็มของปศุสัตว์มากเกินไป (overgrazed grassland) 432,133 เฮกตาร์ (ประมาณ 2,700,831.25 ไร่) โดยเฉลี่ย
รวมการปลูกต้นไม้ปีละกว่า 100 ล้านต้น

ที่มา: http://english.yunnan.cn/html/2021/consulgeneral_0204/22868.html

ยูนนาน ป่าไม้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน