ยูนนานมีคนยากจนสูงเป็นอันดับ 2 ของจีน

16 Jul 2015

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2558 คณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนมณฑลยูนนานได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนในมณฑลยูนนานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2554-2558) ที่กำลังจะผ่านพ้นไป ดังนี้

1. ยูนนานมีคนยากจนลดลง 4.4 ล้านคน เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อคนของเกษตรกรในพื้นที่ยากจน 2,567 หยวน (เพิ่มจาก 3,747 หยวน เป็น 6,314 หยวน) โดยได้ใช้งบประมาณแก้ไขความยากจนไปแล้วจำนวน 18,300 ล้านหยวน แบ่งเป็นงบประมาณจากส่วนกลาง 14,031 ล้านหยวน และรัฐบาลท้องถิ่น 4,287 ล้านหยวน

2. จนถึงสิ้นปี 2557 ยูนนานยังคงมีคนยากจน 5.74 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 2 ของจีน และกระจายอยู่ในพื้นที่ยากจนถึง 91 อำเภอ

3. การแก้ไขปัญหาความยากจนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ยังคงเน้นการพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่โดดเด่นของยูนนาน อุตสาหกรรม พลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ น้ำประปา ไฟฟ้า และที่อยู่อาศัย เพื่อลดปัญหาความยากจนและประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว http://yn.yunnan.cn/html/2015-06/18/content_3786930_2.htm วันที่ 18 มิ.ย. 2558

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน