มาตรฐานสินค้าเกษตร “3 ผลิตภัณฑ์ 1 ตราสัญลักษณ์” เพิ่มคุณค่า อัพราคางาม

3 Apr 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน "3 ผลิตภัณฑ์ 1 สัญลักษณ์" สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ดังกล่าว

ตรามาตรฐาน 3 ผลิตภัณฑ์ 1 ตราสัญลักษณ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ (无公害产品) ผลิตภัณฑ์อาหารสีเขียว (绿色食品) ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (有机农产品) และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อประจำท้องถิ่น (农产品地理标志)

ยกตัวอย่างเช่น น้ำตาลทรายขาวที่ผ่านการรับรอง ผลิตภัณฑ์อาหารสีเขียว จะได้ราคาจำหน่ายสูงขึ้นตันละ 400 หยวน หรือจะเป็นใบชาที่ได้รับตรา ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จำหน่ายได้ราคาสูงกว่าใบชาชนิดเดียวกันที่ยังไม่ผ่านการรับรองประมาณ 10 เท่า หรือจะเป็นหวยซาน (Chinese yam) พืชทำยาและต้มแกงจืด ที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ก็สามารถจำหน่ายได้ราคาดีขึ้นร้อยละ 10-20

ชาวกว่างซี (ชาวจีน) เริ่มความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารมากยิ่งขึ้น หลังข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับอาหารและยาที่ผลิตในประเทศจีนไร้มาตรฐานจนกลายเป็นภัยคุกคามผู้บริโภค

ทำให้ผู้บริโภคให้สนใจในเรื่องการบริโภคอาหารธรรมชาติและระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีการเกษตรตกค้างและปนเปื้อน รวมถึงพฤติกรรมผู้ผลิตที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม

ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องสร้างกลไกสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยการสร้างตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรข้างต้น เพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานการผลิต-การแปรรูปสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

อีกความน่าสนใจของกลไกดังกล่าว คือ การผูกระบบการรับรองตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กับกลไกการประเมินผลต่างๆ อาทิ

หนึ่ง การประเมินเป็นวิสาหกิจชั้นนำ หากวิสาหกิจไม่มีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ฯ จะไม่ได้รับการประเมินเป็นวิสาหกิจชั้นนำ

สอง การประเมินเป็นอุตสาหกรรมเด่น หากธุรกิจที่ไม่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ฯ จะหมดสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นอุตสาหกรรรมเด่นที่ได้รับการสนับสนุน

สาม การประเมินเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพยอดเยี่ยม หากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ฯ จะไม่ได้รับการประเมินเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพยอดเยี่ยมหรือ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีชื่อเสียงของกว่างซี

BIC เห็นว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของไทยก็มีกลไกดังกล่าว ทว่า ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนมากนัก จึงเป็นโจทย์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และยกระดับสินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณค่าสูงขึ้น ในอนาคต การปักธงชัยของสินค้าเกษตรไทยในตลาดจีนก็คงจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน