มณฑลกวางตุ้งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

13 Feb 2013

ก่อนปี 2523 อุตสาหกรรมหลักของมณฑลกวางตุ้งนั้นอยู่ในสาขาอาหาร เครื่องดื่มและเสื้อผ้า แต่ภายหลังการปฏิรูปและเปิดประเทศส่งผลให้อุตสาหกรรมและการค้าสินค้าแปรรูปมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยน โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมหนัก การผลิตขั้นสูงและอุตสาหกรรมการบริการสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลกวางตุ้งเป็นอย่างมาก

ภายใต้การปรับเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมของมณฑลกวางตุ้ง อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เน้นการใช้ทรัพยาการและแรงงานจำนวนมากนั้นได้ลดบทบาทลงโดยมีมูลค่าผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่คิดเป็นสัดส่วนลดลง ในปี 2555 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุก่อสร้าง มีมูลค่าทางอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 72.81 เมื่อเทียบกับผลผลิตทางอุตสาหกรรมรวมของมณฑลกวางตุ้ง ลดลงร้อยละ 3.12 เมื่อเทียบกับปี 2550 

ทั้งนี้อุตสาหกรรมดั้งเดิมดังกล่าวข้างต้นต่างมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดภายใต้ความกดดันจากสภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ การแข็งค่าของเงินหยวน การเพิ่มขึ้นของราคาค่าแรงและวัตถุดิบ โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตรวมถึงมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตนทั้งการออกแบบที่มีเอกลักษณ์รวมถึงการสร้างแบรนด์ของตนให้มีชื่อเสียงในตลาด  ในปี 2554 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุก่อสร้าง มีการสร้างมูลค่าเพิ่มร้อยละ 12.1 16.9 11.3 และ 17.5 ตามลำดับ 

ในขณะที่อุตสาหกรรมดั้งเดิมต่างพากันปรับเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงก็เข้ามามีบทบาททางอุตสาหกรรมของมณฑลกวางตุ้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี การบริการสมัยใหม่ อุปกรณ์ด้านการคมนาคมและขนส่ง อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ยานยนต์ที่ประหยัดพลังงาน พลังงานสมัยใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของมณฑลกวางตุ้ง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน