ทุนกว่างซีรุกเศรษฐกิจการเกษตร (agricultural economics) ในอาเซียน

14 Mar 2018

      ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรของจีน โดยมีเขตฯ กว่างซีจ้วงสวมบทเป็น “ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร” ที่สำคัญโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าวพันธุ์ผสม ข้าวโพด มันสำปะหลัง และผลไม้

นายกัว ซวี่เฉวียน (Guo Xuquan/郭绪全) รองอธิบดีกรมเกษตรเขตฯ กว่างซีจ้วง กล่าวว่าความคล้ายคลึงทางสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศระหว่างเขตฯ กว่างซีจ้วงกับอาเซียน ทำให้สองฝ่ายมีโอกาสอย่างมากในการพัฒนาความร่วมมือภาคการเกษตรร่วมกัน

หลายปีที่ผ่านมากว่างซีให้ความสำคัญกับการผลักดันเทคโนโลยีการเกษตรจีนในอาเซียน (เทคโนโลยีเกษตร“ก้าวสู่”อาเซียน) โดยการพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นในหลายด้าน อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร บุคลากรรวมถึงเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการความร่วมมือจำนวนมาก

นายกัวฯ ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กว่างซีได้จัดตั้งโครงการ “สถานีทดลองพันธุ์พืชเศรษฐกิจชั้นดีจีน(กว่างซี)-อาเซียน” (中国(广西)—东盟农作物优良品种试验站) ในอินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนามกัมพูชา  และสปป. ลาว ปัจจุบันมีการนำพันธุ์พืชเศรษฐกิจไปทดลองปลูกในประเทศดังกล่าวแล้วกว่า 300ชนิด มีการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืช (purification and rejuvenation) ที่เหมาะกับท้องถิ่นรวม30 สายพันธุ์ มีพื้นที่สาธิตมากกว่า 2.5 หมื่นไร่

      ในปี 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีนร่วมกับรัฐบาลกว่างซีได้จัดตั้ง“ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Technology Transfer Center/中国东盟技术转移中心) ในช่วง 4 ปีหลังการก่อตั้งศูนย์ฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทวิภาคีกับ 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน แสดงให้เห็นว่าช่องทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างกว่างซีกับประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนได้ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้ว

      นายหลัว จิ่นมั๋ว (Luo Jinmo/罗锦模) รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเลขาธิการประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน ให้ข้อมูลว่าเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจพันธุ์ดีที่ปลูกในอาเซียน ซึ่งดำเนินการผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสองฝ่ายได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้คนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นข้าวพันธุ์ผสม (hybrid rice) ข้าวโพดพันธุ์ผสมมันสำปะหลังผักผลไม้และใบชา

      ข้าวพันธุ์ผสมของจีนที่ปลูกในประเทศเวียดนามสำเร็จถือเป็นหนึ่งในผลงาน นับตั้งแต่ปี 2555 ทีมนักวิทยาศาสตร์ของจีนได้พิจารณาปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและความต้องการทางการผลิตในพื้นที่ภาคกลางตอนบนของเวียดนาม จึงได้นำข้าวพันธุ์ผสม "Teyou 136" (特优136) ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรกว่างซีไปปลูกที่เวียดนาม จุดเด่นของพันธุ์ข้าวดังกล่าว คือ ผลผลิตแน่นอน ปลูกง่าย มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีให้ผลผลิตต่อหน่วยสูงถึง 500 กิโลกรัมต่อหมู่จีน หรือราวไร่ละ 208.3 กิโลกรัม ปัจจุบันมีการเพาะปลูกในเวียดนามรวมพื้นที่ราว 6.25 แสนไร่

      ความร่วมมืออันใกล้ชิดด้านการเกษตรระหว่างจีนกับอาเซียนทำให้ภาคธุรกิจเกษตรจีนจำนวนมากไปลงทุนในอาเซียน โครงการข้ามชาติระหว่างจีนกับอาเซียนจำนวนมากได้อาศัยช่องทางของเขตฯ กว่างซีจ้วง อาทิ โครงการแปรรูปข้าวกัมพูชาของกลุ่มบริษัท Guangxi Guohong Group (广西国宏集团) / ฐานการปลูกป่านศรนารายณ์ในเมียนมาของกลุ่มบริษัท Guangxi Statefarm (广西农垦) / โครงการแป้งสำปะหลังแปรรูป (modified starch)ที่มีกำลังการผลิตปีละ 1 แสนตันในเวียดนามของกลุ่มบริษัท Guangxi Statefarm / เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าจีน-อินโดนีเซีย

      ปัจจุบัน จีนกับ สปป. ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาและไทยได้ร่วมกันผลักดันความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MekongLancang Cooperation:MLC) ฝ่ายรัฐบาลจีนเตรียมใช้โครงการกองทุนMLC special fund (湄合作专项基金) เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ภายใต้ “โครงการสาธิตนำร่องเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ซึ่งในแผนงานปี 2561 หน่วยงานการเกษตรกว่างซีจะเริ่มพัฒนางานด้านพันธุ์ข้าวใหม่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ และการสาธิตนำร่องด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรในแปลงนาในกลุ่มประเทศ CLMV (ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

      นายกัวฯ รองอธิบดีกรมเกษตรเขตฯ กว่างซีจ้วง กล่าวว่าลำดับต่อไป หน่วยงานการเกษตรกว่างซีจะพัฒนาแพลทฟอร์มความร่วมมือทางการเกษตรกับต่างประเทศพัฒนาการก่อสร้างโครงการต่างๆ อาทิ สถานีทดลองพันธุ์พืชเศรษฐกิจชั้นดีจีน(กว่างซี)-อาเซียน เขตสาธิตความร่วมมือทางการเกษตรในต่างประเทศ เขตการทดลองความร่วมมือและเปิดสู่ภายนอกด้านการเกษตรของภาคธุรกิจเกษตรจีนกับต่างประเทศฐานสาธิตความร่วมมือทางการเกษตรในพื้นที่เลียบแนวชายแดน และฐานสาธิตเพื่อส่งเสริมการส่งออก

      นอกจากนี้ จะบ่มเพาะแบรนด์สินค้าเกษตรและธุรกิจการค้าต่างประเทศที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในเวทีต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังวางแผนที่จะจัดกิจกรรมด้านการเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) เพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร การลงทุนระหว่างกันของจีนกับอาเซียน รวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจเกษตรจีนให้พัฒนาก้าวหน้าและรวมกลุ่มเพื่อก้าวออกไปลงทุนในอาเซียน

 

 

จัดทำโดย: นางสาวพรทิพย์ ปราบไกรสีห์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรียบเรียงโดย: นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

หล่งที่มา: www.gx.chinanews.com (中国新闻网) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561              

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียนสถานีทดลองพันธุ์พืชเศรษฐกิจชั้นดีจีน(กว่างซี)-อาเซียนเศรษฐกิจการเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรกว่างซี中国—东盟技术转移中心China-ASEAN Technology Transfer Centerข้าวพันธุ์ผสมรุกอาเซียน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน