ตม.สนามบินหนานหนิงเปิดบริการ VOA แบบถาวร แต่ผู้จะขอต้องมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข

6 Jun 2013

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้กว่างซี : ชาวต่างชาติที่เดินทางมายังเขตฯ กว่างซีจ้วงสามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง (Naning Wuxu Int’l Airport, 南宁吴吁国际机场) ได้แล้ว

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกลางได้ประกาศอนุมัติให้สนามบินของนครหนานหนิงเปิดให้บริการตรวจลงตรา Visa on Arrival (VOA) เป็นการถาวร โดยก่อนหน้านี้ การตรวจลงตรา VOA จะให้บริการชั่วคราวในช่วงงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAExpo) เท่านั้น

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลกลางได้ให้ความสำคัญกับนครหนานหนิง (รวมถึงกว่างซี) แล้ว ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าเมือง/มณฑลแห่งนี้ได้เปิดสู่ภายนอกมากขึ้นแล้ว

BIC เห็นว่า การอนุมัติการให้บริการ VOA สำหรับชาวต่างชาติของสนามบินฯ นครหนานหนิงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจการค้า รวมถึงการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) และวัฒนธรรมอีกด้วย

ระเบียบการขอตรวจลงตรา VOA มีขั้นตอนง่ายๆ เพียงผู้ถือหนังสือเดินทางยื่นแจ้งความประสงค์ขอตรวจลงตรา VOA โดยการกรอกแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานหนังสือเดินทางธรรมดาที่ยังมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเข้าประเทศจีน (หนังสือเชิญ ฯลฯ) สามารถพำนักได้ 15 วัน

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา VOA อาทิ

(1) ได้รับการเชิญอย่างกระทันหันจากทางฝ่ายจีนให้เข้าร่วมงานนิทรรศการต่างๆ ในประเทศจีน

(2) ตอบรับการเข้าร่วมการลงทุนหรือเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาด้านเศรษฐกิจการค้าในประเทศจีน

(3) เดินทางมาจีนเพื่อควบคุมตรวจสอบกระบวนการนำเข้าส่งออกหรือเข้าร่วมการตรวจรับสินค้าตามสัญญา

(4) เดินทางมาจีนเพื่อเข้าร่วมการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลหรือช่วยเหลือซ่อมแซมงานก่อสร้าง

(5) เดินทางมาจีนตามคำเชิญของฝ่ายจีนเพื่อแก้ไขกรณีพิพาท (ค่าชดเชยความเสียหาย)

(6) ตอบรับการเดินทางมาจีนเพื่อให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

(7) ตอบรับการเดินทางมาจีนแบบกลุ่มคณะซึ่งได้ทำการตรวจลงตรา(วีซ่า)เรียบร้อยแล้ว และมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะโดยได้รับความยินยอมเห็นชอบจากฝ่ายจีน

(8) เยี่ยมผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจัดการงานศพ

(9) ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศจีนโดยเครื่องบินลำเดิมภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือเปลี่ยนพาหนะเดินทางออกนอกประเทศจีน

(10) ได้รับคำเชิญแต่ขอตรวจลงตรา(วีซ่า) ณ สถานทูต/สถานกงสุลจีนประจำประเทศนั้นๆ ไม่ทัน และต้องมีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานที่เชิญซึ่งระบุเห็นชอบให้ตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

(11) บริษัททัวร์ที่นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปได้เช่นกัน (อดีต คณะทัวร์ต้องผ่านด่าน ตม.ในหัวเมืองใหญ่ที่ได้รับอนุมัติตรวจลงตรา VOA จากนั้นค่อยเปลี่ยนเครื่องมายังกว่างซี)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถาม สำนักงานตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินนครหนานหนิง กรมรักษาความสงบภายในเขตฯ กว่างซีจ้วง หมายเลข 0086-771 (289-3987)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน