จีนเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีธุรกิจ – ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจวิทยุโทรทัศน์นำร่องการปฏิรูปภาษี

31 May 2013

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.56 กระทรวงการคลังและกรมภาษีแห่งชาติได้ประกาศดำเนินนโยบายการปรับเปลี่ยนภาษีธุรกิจ (Business Tax: BT) เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-added Tax: VAT) ในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์และสาขาธุรกิจบริการสมัยใหม่บางสาขาทั่วประเทศจีน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2556

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจีนเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ได้มีมติขยายการทดลองการเก็บภาษีแบบ VAT แทน BT ให้มีผลครอบคลุมทั่วประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2556 และขยายสาขาธุรกิจที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงธุรกิจการผลิต การเผยแพร่และจำหน่ายสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมภาษีแห่งชาติได้ดำเนินการปรับแก้กฎระเบียบว่าด้วยนโยบายภาษีและเริ่มทดลองใช้นโยบายดังกล่าวในบางพื้นที่ ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการร่างกฎระเบียบว่าด้วยการปฏิรูประบบภาษีดังกล่าว และขยายให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศในธุรกิจภาคโลจิสติกส์และธุรกิจภาคบริการสมัยใหม่ในบางสาขา

ธุรกิจที่อยู่ในหมวดการทดลองการปฏิรูประบบภาษี ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งทางบก ธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อ ธุรกิจการวิจัยและะเทคโนโลยี ธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจนวัตกรรมทางวัฒนธรรม ธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ ธุรกิจให้บริการเช่าสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการให้คำปรึษา ธุรกิจวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ และในส่วนของอัตราภาษีที่เรียกเก็บนั้น กฎระเบียบฉบับใหม่ได้กำหนดอัตราไว้ดังนี้ ธุรกิจให้บริการเช่าสังหาริมทรัพย์ – 17 % ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง – 11% ธุรกิจบริการสมัยใหม่ที่นอกเหนือไปจากธุรกิจให้บริการเช่าสังหาริมทรัพย์ – 6% ธุรกิจที่กระทรวงการคลังและกรมภาษีแห่งชาติกำหนดให้ปลอดภาษี – 0 % ทั้งนี้ ธุรกิจบริการวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ ที่เพิ่งถูกรวมเข้าไปใหม่นั้น มีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 6

การนำระบบ VAT มาใช้แทนระบบ BT นั้น เป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูประบบภาษีของจีน การที่จีนตัดสินใจเปลี่ยนการทดลองการใช้ VAT แทน BT ในบางพื้นที่ เป็นการทดลองในรูปแบบการเก็บภาษีแยกตามสาขานั้นสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของการเสียภาษีในแต่ละพื้นที่ และช่วยสร้างระบบภาษีที่มีความเป็นธรรมต่อผู้ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนต่อไป

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน