จีนชี้แจงนโยบายภาษีนำเข้าสำหรับพื้นที่เขตใหม่เหิงฉิน

11 Jul 2013

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556กระทรวงการคลัง ฝ่ายบริหารภาษีอากรและฝ่ายบริหารงานทั่วไปศุลกากรจีนร่วมกันออก “หนังสือเวียนเกี่ยวกับนโยบายภาษีนำเข้าสำหรับเขตใหม่เหิงฉิน” โดยมีการชี้แจงนโยบายภาษีเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าไปยังเขตใหม่เหิงฉินของเขตเศรษฐกิจพิเศษจูไห่ ดังนี้

ด่านศุลกากรระหว่างเกาะเหิงฉินและมาเก๊าจัดเป็นด่านควบคุม “ด่านแรก” และด่านศุลกากรระหว่างเกาะเหิงฉินและจีนแผ่นดินใหญ่จัดเป็นด่านควบคุม“ด่านที่สอง” อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าด่านควบคุมด่านแรกจะมีการผ่อนปรนมากกว่าด่านควบคุมด่านที่ 2

การให้สิทธิพิเศษทางภาษี

ตามข้อกำหนดจากหนังสือเวียน สิ่งของนำเข้าต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า

– เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต

– วัสดุโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล (storage facilities) ภายในพื้นที่

– เครื่องจักร อุปกรณ์ แม่พิมพ์ และส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการดำเนินการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่

– เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำเข้าโดยผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ การบำรุงรักษา อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และบริการอุตสาหกรรมเอาท์ซอร์ท (outsource) ในพื้นที่

การนำเข้าสินค้าดังต่อไปนี้ จะถูกจัดอยู่ภายใต้นโยบายสินค้าทัณฑ์บน (Boned policies)

– วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ที่มีส่วนในขั้นตอนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกโดยผู้ประกอบการภายในพื้นที่

– สินค้าที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการโอนถ่ายเคลื่อนย้าย (transferring purpose) โดยอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ภายในพื้นที่

สินค้าดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นภาษีจากด่านควบคุมด่านแรก (เกาะเหิงฉิน-มาเก๊า)

– สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับยกเว้นภาษีตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการบริหารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

– สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาโดยรัฐ

– สินค้าที่นำเข้าเพื่อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

– สินค้าเพื่อบริโภคในชีวิตประจำวัน

– สินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่

สินค้าต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นสินค้าทัณฑ์บนในด่านควบคุมด่านที่ 1 (เกาะเหิงฉิน-มาเก๊า)

– สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นภาษีตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการบริหารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

– สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาโดยรัฐ

– สินค้าที่นำเข้าเพื่อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

– สินค้าเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวันที่มีการจัดซื้อโดยบุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันการบริหารงานในพื้นที่สำหรับใช้ส่วนบุคคล

– สินค้าที่อยู่ภายใต้รายการสินค้าต้องห้ามของอุตสาหกรรมการค้าเพื่อการแปรรูป (Processing Trade)

– สินค้าอื่น ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง( non-production related goods)

การที่เขตใหม่เหิงฉินพัฒนาเป็นเขตความร่วมมือกับเขตบริหารพิเศษมาเก๊านั้น ย่อมส่งผลให้ธุรกิจที่อยู่ในมาเก๊าและเขตใหม่เหิงฉินของเขตเศรษฐกิจพิเศษจูไห่ได้รับสิทธิประโยชน์โดยตรง ผู้ประกอบการไทยไทยที่มีธุรกิจในมาเก๊าหรือในจูไห่ที่สนใจเข้ามาลงทุนในเขตใหม่เหิงฉินจึงควรที่จะติดตามพัฒนาการและนโยบายพิเศษของเขตใหม่เหิงฉินอย่างใกล้ชิด

จัดทำโดย: น.ส.ศรัณย์ธร แจ้งปิยะรัตน์ นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ deltabridges (www.deltabridges.com)

http://www.deltabridges.com/news/zhuhai-news/china-clarifies-import-tax-policies-hengqin-new-area

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน