ก้าวไปอีกขั้น!! ศุลกากรกว่างซีปฏิรูปพิธีการทางศุลกากร ทดลองใช้ระบบไร้เอกสาร (Paperless)

8 Jul 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ฤกษ์ดี 1 ก.ค.56 สำนักงานศุลกากรหลายแห่งในกว่างซีปฏิรูปพิธีการทางศุลกากรสู่ระบบไร้เอกสาร อำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้าส่งออก ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส คาดว่าปีหน้าจะสามารถใช้ครอบคลุมทั่วเขตฯ กว่างซีจ้วง

ระบบพิธีการไร้เอกสาร (E-Customs Paperless) คือ ระบบการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นมาตราฐานสากลมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของระบบดังกล่าว คือ ลดเอกสารที่ใช้ในการเดินพิธีการศุลกากร หลีกเลี่ยงข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาทำงานราชการ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก (ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปยังกรมศุลกากรได้) และข้อมูลมีความปลอดภัยมากกว่าระบบเดิม

รูปแบบการดำเนินงานของศุลกากรตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์พื้นฐาน 2 ประการ คือ

(1) การจัดกลุ่มธุรกิจตามระดับความน่าเชื่อถือ (ระดับ AA, A, B, C และ D) โดยเบื้องต้นจะทดลองใช้กับวิสาหกิจมีระดับความน่าเชื่อถือ AA และ A (ความน่าเชื่อถือระดับยอดเยี่ยม และระดับดี) และจะขยายสู่วิสาหกิจระดับ B (ระดับทั่วไป) ต่อไป

(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเภทสินค้า โดยสำนักงานศุลกากรจะดำเนินการแบ่งประเภทสินค้าตามระดับความเสี่ยง และใช้ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญาซื้อขาย ใบกำกับสินค้า ใบตราส่งสินค้า และใบกำกับรายการบรรจุหีบห่อ) ที่ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกนำส่งศุลกากร คำนวณภาษี และตรวจปล่อยตามลำดับ

ด่านศุลกากรที่จะเปิดทดลองใช้งานระบบ Paperless มีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่

(1) ด่านในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง (Pingxiang City, 凭祥市) ซึ่งเป็นด่านพรมแดนทางบก โดยจะใช้กับสินค้าส่งออกผ่านรูปแบบการค้าทั่วไป (การค้าสากล) และการค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty Trade in the Border Areas)

(2) ด่านในเมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City, 防城港市) ซึ่งเป็นด่านท่าเรือทะเล โดยจะใช้กับสินค้านำเข้าผ่านรูปแบบการค้าทั่วไป และสินค้านำเข้าส่งออกผ่านรูปแบบการค้าแปรรูป

(3) ด่านในเมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) ซึ่งเป็นด่านท่าเรือแม่น้ำ โดยจะใช้กับสินค้าส่งออกผ่านรูปแบบการค้าทั่วไป

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสำนักงานศุลกากรมีการจัดแบ่งวิสาหกิจออกเป็น 5 กลุ่มตามระดับความน่าเชื่อถือ คือ ประเภท AA (ระดับความน่าเชื่อถือดียอดเยี่ยม) ประเภท A (ระดับความน่าเชื่อถือดี) ประเภท B (ระดับความน่าเชื่อถือทั่วไป) ประเภท C (ระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำ) และ ประเภท D (ระดับความน่าเชื่อถือต่ำมาก)

ทั้งนี้ วิสาหกิจแต่ละระดับจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน กล่าวคือ วิสาหกิจระดับ AA และ A จะได้รับสิทธิพิเศษด้านการอำนวยนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร (ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ขั้นตอนการตรวจปล่อย การเปิดตรวจตู้สินค้า)

ในขณะที่วิสาหกิจประเภท B จะได้รับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการผ่านพิธีการศุลกากรตามปกติ ส่วนวิสาหกิจประเภท C และ D จะใช้มาตรการควบคุมตรวจสอบที่เคร่งครัด

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน