การค้ากว่างซี-อาเซียนในครึ่งปีแรก อาเซียนต้องทำการบ้านหนัก

19 Jul 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ช่วง 6 เดือนแรกปี 56 อาเซียน ยังคงรั้งตำแหน่งคู่ค้า ตลาดส่งออก และแหล่งนำเข้ารายใหญ่อันดับหนึ่งของกว่างซี ด้วยสัดส่วนการค้าร้อยละ 44.5 ของยอดรวมการค้าต่างประเทศ

ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย.56 กว่างซีและอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันทั้งสิ้น 6,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 29.1 สูงกว่าอัตราขยายตัวรวมร้อยละ 24.4 จุด แบ่งเป็น ยอดส่งออก 4,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 44.4 และยอดนำเข้า 1,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.6

อาเซียน เป็นฝ่ายเสียดุลการค้าให้กับกว่างซี คิดเป็นมูลค่า 3,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของทั้ง 2 ฝ่าย มีดังนี้

หนึ่ง การค้าชายแดนครองสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 จากข้อมูลพบว่า การค้าผ่านรูปแบบการค้าชายแดนระหว่าง 2 ฝ่ายมีมูลค่า 4,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 46.8 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.2 ของยอดการค้าทั้งหมดระหว่างกว่างซีกับอาเซียน

ในจำนวนข้างต้น แบ่งเป็นยอดส่งออก 3,910 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 64.3 และยอดนำเข้า 460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 23.1

เมืองฉงจั่วเป็นเมืองที่มียอดการค้าชายแดนสูงสุดของกว่างซีด้วยมูลค่า 3,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 64.9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.1 ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมด

นอกจากนี้ การค้าชายแดนของเมืองอื่นๆ ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อาทิ เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองไป่เซ่อ และเมืองชินโจว (ท่าเรือการค้าชายแดน) ขยายตัวร้อยละ 11.3 / 240 และ 110 ตามลำดับ

อนึ่ง การค้าชายแดนของกว่างซีมีมูลค่ามากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากมณฑลเฮยหลงเจียง (ติดประเทศรัสเซีย)

กลุ่มสินค้านำเข้าส่งออกผ่านการค้าชายแดน ประกอบด้วย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

สอง วิสาหกิจเริ่มใช้ประโยชน์จาก เขตอารักขาศุลกากร เพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลพบว่า การค้าผ่านเขตอารักขาศุลกากรมีมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 97.6 ในจำนวนนี้เป็นยอดนำเข้า 42.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า

สาม วิสาหกิจเอกชนเป็นกำลังหลักในภาคธุรกิจนำเข้าส่งออก จากข้อมูลพบว่า วิสาหกิจเอกชนมียอดการค้าทั้งสิ้น 43.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 20.9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.0 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด ขณะที่รัฐวิสาหกิจมีมูลค่าการค้า 1,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 92.0

สี่ โครงสร้างสินค้านำเข้าจากอาเซียนยังคงเป็นกลุ่มสินค้าปฐมภูมิ มีมูลค่า 1,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ลดลงร้อยละ 6.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.8 ของมูลค่านำเข้าทั้งหมดจากอาเซียน

ในจำนวนนี้เป็น ถ่านหิน 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 44 สินค้าเกษตร 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.9 น้ำมันสำเร็จรูป(ปิโตรเลียม) 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4 เท่า และสินแร่และแร่เหล็ก 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 35.7

อนึ่ง การดำเนินนโยบายคุ้มครองทรัพยากรของอาเซียนเป็นสาเหตหลักที่ส่งผลให้ยอดนำเข้าจากอาเซียนลดลง เนื่องจากสินค้านำเข้าจากอาเซียนของกว่างซีส่วนใหญ่เป็นสินค้าเชิงทรัพยากร อาทิ สินแร่ประเภทต่างๆ

ห้า โครงสร้างสินค้าส่งออกไม่เปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 1,870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.1 เท่า เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 30.8 สินค้าเกษตร 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 12.0 และผลิตภัณฑ์สิ่งทอและด้าย 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 47.4

ทั้งนี้ มูลค่าส่งออกของผลิตภัณฑ์ 4 ประเภทข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.9 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดจากกว่างซีไปอาเซียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ครึ่งปีแรก การค้าต่างประเทศกว่างซีอยู่ในภาวะทรงตัว (12 ก.ค. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน