กว่างซีเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมประมง เน้น “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ”

21 Jul 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : เมื่อเร็วๆ นี้ ทางการกว่างซีประกาศ ข้อคิดเห็นว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงสมัยใหม่แบบก้าวกระโดดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจประมงในมณฑล

ข้อคิดเห็นฯ ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) เขตฯ กว่างซีจ้วงจะรักษาพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 ล้านหมู่จีน (ราว 2,666 ตร.กม.) ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำมากกว่า 5 ล้านตัน มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประมงทะลุ  2 แสนล้านหยวน และสัดส่วนของอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำและปลายน้ำรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะช่วยให้กว่างซีพลิกโฉมจากพื้นที่อุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่(ซึ่งเน้นแต่ปริมาณ)เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมประมงที่มีความแข็งแกร่ง(เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ)

ข้อคิดเห็นฯ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ข้างต้น โดยมีสาระสำคัญคือ การเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมประมง โดยการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการผลิตและซัพพลายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายได้ชาวประมงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังระบุถึงการเน้นกิจกรรมการประมงที่ไม่กระทบต่อระบบนิเวศ มีการผสมผสานระหว่างการเพาะเลี้ยงไปพร้อมกับการจับสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยง การเร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมประมงสมัยใหม่ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีการประมงที่มีความทันสมัย การผลักดันการปฏิรูปอุตสาหกรรมประมงและเปิดสู่ภายนอก การอนุรักษ์ทรัพยากรการประมงและระบบนิเวศ การสร้างหลักประกันและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงให้ดีขึ้น

ด้านระบบนิเวศและการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์  การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสม การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง การยกระดับอุตสาหกรรมประมงให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมธุรกิจบริการด้านการเคลื่อนย้าย(ขนส่งโลจิสติกส์)และแปรรูปให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตจากปริมาณสู่คุณภาพ

ด้านการปฏิรูปเปิดสู่ภายนอกและการพัฒนานวัตกรรม การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมประมงเพื่อการส่งออก (Export-oriented Fishery) การสร้างแรงขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงสมัยใหม่

ด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง การดำเนินนโยบายสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชน การยกระดับความเสมอภาคของงานบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในพื้นที่ประมง การกระตุ้นการจ้างงานและรายได้ของชาวประมง การสร้างหลักประกันและแผนปรับปรุงคุณภาพชีวิตชาวประมง 

ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ มีหน่วยงานภาครัฐคอยให้คำแนะนำ และปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด

ด้านการบุกเบิกพัฒนาทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง การผลักดันการขยายน่านน้ำในการ ทำประมงจากสู่พื้นที่ทะเลไกลแถบหมู่เกาะซีซา  หมู่เกาะจงซา และหมู่เกาะหนานซา (เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในมณฑลไห่หนาน) 

ด้านการพัฒนาการประมงน้ำลึก การกำหนดนโยบายสนับสนุนเร่งสนับสนุนการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมประมงน้ำลึกที่เป็นรูปธรรม การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการต่อเรือประมงน้ำลึก การสนับสนุนให้เรือประมงทะเลในประเทศปรับเปลี่ยนเป็นเรือประมงน้ำลึก การสนับสนุนให้เรือประมงนอกชายฝั่งและเรือประมงน้ำลึกพัฒนาการสำรวจและจับสัตว์น้ำ การพัฒนาฐานอุตสาหกรรมประมงน้ำลึกและวิสาหกิจด้านการประมงน้ำลึกที่มีศักยภาพแข่งขันในระดับนานาชาติ

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน