กว่างซีหนุนผู้ส่งออกใช้ Form E ลุยการค้ากับอาเซียน

7 Jan 2015

สำนักข่าวซินหัว-นครหนานหนิง : ทางการกว่างซีมุ่งเป้าสนับสนุนให้ผู้ส่งออกใช้ประโยชน์จากหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นยอดการค้าระหว่างประเทศ

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) คือ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในแต่ละความตกลงของประเทศสมาชิกภาคีผู้ส่งออก(ผู้ผลิต) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้ถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ส่งมาจากประเทศสมาชิกภาคีผู้ส่งออก(ผู้ผลิต) ซึ่งจะนำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในประเทศสมาชิกภาคีผู้นำเข้า (ที่มา )

อนึ่ง หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน มีชื่อเรียกว่า “ฟอร์ม อี” (Form E)

ทางฝ่ายจีน หน่วยงานที่มีอำนาจออกหนังสือ C/O คือ สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค หรือ CIQ (商检局) และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ CCPIT (贸促会) ระดับประจำมณฑล(หรือเทียบเท่า)

จากปัจจัยการพัฒนาของเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เขตฯ กว่างซีจ้วงสามารถอาศัยจุดแข็งของตนในการขยายการส่งออกกับชาติสมาชิกอาเซียน เพราะกว่างซีมีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งทางกายภาพ ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์การเป็น “ประตูสู่อาเซียน” รวมถึงการดำเนินนโยบายเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Maritime Silk Road)

สำนักงาน CIQ เขตฯ กว่างซีจ้วง เปิดเผยข้อมูลว่า ช่วง 11 เดือนแรกปี 57 สำนักงานฯ ได้ออกหนังสือForm E เป็นจำนวน 32,000 ฉบับ มูลค่าสินค้าที่ระบุบนเอกสารเท่ากับ 770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และ 40.9 ตามลำดับ

หนังสือ Form E ช่วยให้ผู้นำเข้าได้รับสิทธิประโยชน์การลด/ยกเว้นภาษีเป็นมูลค่ารวม 38.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นผลดีแก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำเข้าเวียดนามและไทย และสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไป ได้แก่ ผลไม้ พืชผัก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เป็นต้น

เมื่อเดือน ก.ย.2557 สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ได้อนุมัติการจัดตั้ง “ศูนย์รับรองธุรกรรมพาณิชย์” ขึ้นในเมืองชินโจว ของเขตฯ กว่างซีจ้วง และมอบอำนาจให้ CCPIT เมืองชินโจวมีสิทธิออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป (Ordinary Certificate of Origin) และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ (Preferential Certificate of Origin) หนังสือรับรองธุรกรรมการค้า งานนิติกรณ์ (การรับรอง/แปลเอกสาร) โดยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ม.ค.2558

การสนับสนุนของ CCPIT จีนในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างบรรยากาศการค้าและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกในเมืองชินโจวได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากในอดีตผู้ส่งออกจำเป็นต้องเดินทางมายัง CCPIT กว่างซี ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในนครหนานหนิง เพื่อยื่นขอเอกสารรับรองดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของคุณหยวน จิ้ง (袁静) เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการศุลกากรของบริษัท Guangxi Xinlai Shoes (广西兴莱鞋业有限公司) ที่กล่าวว่า การที่สามารถยื่นขอ C/Oในเมืองชินโจว ช่วยลดต้นทุนของการผ่านพิธีการศุลกากรและช่วยเสริมประสิทธิภาพงานด้านพิธีการศุลกากรให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

นับตั้งแต่ 31 มี.ค.2557 CCPIT กว่างซีได้เริ่มให้การสนับสนุนผลักดันการออกหนังสือรับรองแหล่ง กำเนิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-C/O ให้กับผู้ส่งออก ซึ่งนับเป็นนวัตกรรรมใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนความยุ่งยากสำหรับผู้ส่งออก ตั้งแต่กระบวนการยื่นแบบแสดงความจำนงค์ไปจนถึงการตรวจสอบอนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ส่งออกสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ด้วยตนเอง (ใบรับรอง E-C/O มีตราประทับอิเล็กทรอนิกส์และสัญลักษณ์ป้องกันการปลอมแปลง) โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับตัวจริง

สำนักงาน CCPIT กว่างซีได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือ C/O ของผู้ส่งออก เช่น (1) ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของ C/O โดยการพัฒนาระบบบริการบนเว็บไซต์ของ CIQ (เช่น การค้นหาอัตราพิกัดภาษีภายใต้กรอบข้อตกลงต่างๆ รวมถึง ECFA ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน) รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ (สื่อท้องถิ่น สิ่งพิมพ์ และ QQ group (2) การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของหนังสือ C/Oและ (3) การปรับปรุงขั้นตอนและการบริการด้านการยื่นขอหนังสือ C/O ให้มีระยะเวลากระชับมากขึ้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ

“สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครหนานหนิง” – ตัวช่วยในการบุกตลาดจีน (กว่างซี) (27 ธ.ค.2554)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน