กระทรวงแรงงานและประกันสังคมจีนเข้มลูกจ้างชั่วคราว ออกกฎห้ามจ้างเหมาเกินร้อยละ 10

13 Aug 2013

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 56 กระทรวงแรงงานและประกันสังคมจีน ได้ประกาศ ข้อกำหนดว่าด้วยการจ้างเหมาแรงงาน (ฉบับเพื่อขอความคิดเห็น) โดยมีการกำหนดว่า ห้ามบริษัทใช้แรงงานแบบจ้างเหมา (Outsource) หรือลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสริมของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของการจ้างลูกจ้างทั้งหมด นอกจากนี้ หากลูกจ้างเหมาเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน บริษัทนอกจากจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย

จากเดิมที่กฎหมายแรงงานจีนปี 2551 อนุญาตให้มีการจ้างแรงงานแบบจ้างเหมาได้ หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทต่างๆ ต่างมีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในลักษณะของการจ้างเหมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในรัฐวิสาหกิจจีน ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวครองสัดส่วนถึงร้อยละ 50 – 70 ของลูกจ้างทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน เพราะลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกับลูกจ้างถาวร และบางบริษัทไม่ได้จ่ายประกันสังคมให้ลูกจ้างตามมาตรฐานที่กำหนดหรือบางแห่งไม่ได้จ่ายเลย ส่งผลให้เกิดกรณีที่มีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลูกจ้างชั่วคราว และเป็นปัญหาสำหรับทั้งลูกจ้างและบริษัทเนื่องจากลูกจ้างไม่มีระบบประกันสังคมรองรับ

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้แรงงานแบบจ้างเหมาเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมกับคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง กระทรวงแรงงานและประกันสังคมจีนได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 56 เป็นต้นไป โดยมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่า ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกับลูกจ้างถาวรในตำแหน่งงานลักษณะเดียวกัน และมีการกำหนดอัตราส่วนของลูกจ้างชั่วคราวที่บริษัทจ้างได้ ซึ่งถือว่าเป็นการลงรายละเอียดอีกครั้ง

ข้อกำหนดฯ ระบุว่า การจ้างงานที่ถูกต้องของบริษัท ลูกจ้างหลักของบริษัทต้องเป็นไปในลักษณะที่มีสัญญาว่าจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการจ้างแรงงานแบบจ้างเหมาเป็นเพียงลูกจ้างเสริมหรือลูกจ้างชั่วคราว ครองสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของการจ้างงานทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อกำหนดฯ ยังระบุอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งชั่วคราวหมายถึงตำแหน่งที่ต้องการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน

ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมเกิดกับลูกจ้างชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง ทางการจีนจึงเข้มงวดกับการใช้แรงงานชั่วคราวมากยิ่งขึ้น นักวิเคราะห์เห็นว่า การกำหนดอัตราส่วนของลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้ เป็นการขีด “เส้นแดง” ให้บริษัทต่างๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องในการจ้างแรงงานชั่วคราว ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 10 ถือเป็นสัดส่วนอัตราที่บริษัทต่างๆ พอรับได้ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการใช้ลูกจ้างชั่วคราวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น พนักงานคุม boiler ในฤดูหนาวในภาคเหนือของจีน หรือตำแหน่งชั่วคราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ควรพิจารณาถึงข้อกำหนดใหม่ข้างต้นด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน