Join Us ร่วมงานกับเรา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จำนวน 1 ตำแหน่ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,760 หยวน/เดือน โดยมีระยะเวลาการจ้าง คือ วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2564 (ช่วงเวลาทดลองงาน 3 เดือน) สัญญาแบบปีต่อปีตามปีงบประมาณของรัฐบาลไทย
 2. คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หากเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้ดีมาก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเขียนสรุปรายงานได้
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐานและอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี หากมีความสามารถหรือประสบการณ์ในการตัดต่อวีดิโอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความวิริยะอุตสาหะ และพร้อมที่จะทำงานแบบ Team work
 3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน รวมทั้งจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ และคลิปวีดิโอเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าการลงทุนในตลาดจีน โดยเฉพาะของมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนานเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักธุรกิจไทย
  • ดูแลและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (www.thaibizchina.com) บัญชี Facebook Youtube และ WeChat Official Account
  • ให้คำแนะนำ บริการ และประสานงานอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจไทยและจีน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการไทย
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและจีนที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารข้อ ๔.๒ – ๔.๕)
  • ใบสมัคร (เอกสารแนบ) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ๑ ชุด
  • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา อย่างละ ๑ ชุด
  • สำเนาใบแสดงผลการวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน รวมทั้งภาษาอังกฤษ (หากมี) อาทิ  ผลการทดสอบวัดระดับ HSK TOEFL Portfolio ฯลฯ อย่างละ ๑ ชุด
  • สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น  ใบผ่านการอบรมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
 5. การรับสมัคร
  ผู้สนใจโปรดยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๔ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖4 โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ [email protected]
 6. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
  บัดนี้ – 18 มีนาคม 2564                        – ช่วงเวลาการรับสมัคร
  วันที่ 19 มีนาคม 2564                          – ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบของผู้มีสิทธิสอบ
  วันที่ 22 มีนาคม 2564                          – สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
  วันที่ 24 มีนาคม 2564                          – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2564                        – เริ่มปฏิบัติงาน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ได้รับการคัดเลือกตามกำหนดการข้างต้นได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (guangzhou.thaiembassy.org) เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
เพื่อธุรกิจไทยในจีน (www.thaibizchina.com) Facebook ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน และ WeChat Official Account ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตาม QR Code ด้านล่างนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
นางสาวเนตรนภา คงศรี
กงสุลใหญ่

ดาวโหลดประกาศ
ดาวโหลดใบสมัคร

Print