INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

ภาพเล่าเรื่อง : โอกาสสินค้าไทยสู่ตลาดจีนผ่านช่องทาง Cross border e-Commerce

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

อินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง

ภาพเล่าเรื่อง : Fulfillment ตัวช่วยธุรกิจไทยนำสินค้าบุกตลาดจีน

บริการ Fulfillment เป็นตัวช่วยสำหรับนักขายออนไลน์ในการทำ Cross Border e-Commerce ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดจีนที่มีจำนวนผู้ซื้อสินค้าในโลกออนไลน์จำนวนมหาศาล และดูเหมือนว่าการเลือกใช้บริการ Fulfillment จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้ให้บริการ Fulfillment สำหรับสินค้าไทยที่ตั้งอยู่ในจีนยังมีตัวเลือกไม่มากนัก ดังนั้น เรามาร่วมค้นหาว่า… ทำไม Fulfillment จึงเป็นอีกหนึ่งคำตอบของนักขายสินค้าออนไลน์ไปจีน

ภาพเล่าเรื่อง : ส่องประชากรจีนแผ่นดินใหญ่ (สำมะโนประชากรและเคหะแห่งชาติจีน ครั้งที่ 7)

ผลการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแห่งชาติจีน ครั้งที่ 7 ระบุว่า ปี 2563 จีนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,411,778,724 ล้านคน เพิ่มขึ้น 72.05 ล้านคนจากเมื่อ 10 ปีก่อน ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างประชากร ได้แก่ ขนาดครอบครัว ความสมดุลของประชากรเพศชายต่อเพศหญิง การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของสังคมเมือง แหล่งกระจุกตัวของประชากร และจำนวนชาวต่างชาติในจีนแผ่นดินใหญ่

Infographic: สรุป GDP ของ 31 มณฑล/เขตการปกครองตนเอง/มหานครของจีน

ในปี 2563 GDP ของ 30 มณฑล/เขตฯ/มหานครของจีนมีการเติบโตเชิงบวก โดยเฉพาะเขตการปกครองตนเองทิเบตที่เติบโตร้อยละ 7.8 ขณะที่ GDP ของมณฑลหูเป่ยลดลงร้อยละ 5 จากปี 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรค COVID-19 นอกจากนี้ มูลค่า GDP ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3 อันดับ คือ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจียงซู และมณฑลชานตง