INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

ภาพเล่าเรื่อง : นครหนานหนิงเคาะแผนการขยายสนามบิน

 

โดย “สนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง” เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑล ในปี 2562 มีจำนวนผู้โดยสารรวม 15.76 ล้านคน คิดเป็น 54.28% ของทั้งมณฑล (อันดับ 7 ของภาคตะวันตก และอันดับ 26 จากทั้งหมด 239 แห่งทั่วประเทศ) มีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 1.22 แสนตัน (อันดับ 27 ของประเทศ) มีจำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลง 1.14 แสนเที่ยว (อันดับ 30 ของประเทศ) และมีอัตราผู้โดยสารต่อเที่ยวบินอยู่ที่ 137.47 คน/ครั้ง

แผนแม่บทฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
Ø  แผนการระยะสั้น 10 ปี (ปี 2573) ตั้งเป้าให้สนามบินสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร 48 ล้านคน/ครั้ง ปริมาณขนส่งสินค้า 5 แสนตัน จำนวนเครื่องบินขึ้น-ลง 3.38 แสนลำครั้ง อาคารผู้โดยสารที่ 3 (Terminal 3) / ทางวิ่งเส้นที่ 2 / หลุมจอด 195 หลุม
Ø  แผนการระยะยาว 30 ปี (ปี 2593) ตั้งเป้าให้สนามบินสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร 80 ล้านคนครั้ง ปริมาณขนส่งสินค้า 1.5 ล้านตัน จำนวนเครื่องบินขึ้น-ลง 5.59 แสนเครื่อง/ครั้ง สร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 และแผนสำรองสำหรับทางวิ่งเส้นที่ 5 มีหลุมจอด 426 หลุม สร้างอาคารผู้โดยสารที่ 4 และ 5 รวมทั้งสร้างศูนย์การขนส่งภาคพื้นดินที่ 2 และ 3 (GTC 2, 3) เชื่อมกับ GTC 1

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

อินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง

ภาพเล่าเรื่อง : ทำไมการส่งออกไทยไปจีนต้องเลือก “เรือ+ราง” ที่ท่าเรือชินโจวของกว่างซี

ตู้สินค้าจากต่างประเทศสามารถขนถ่ายจากเรือเพื่อขึ้นรถไฟต่อไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศจีน รวมทั้งผ่านประเทศจีนไปยังประเทศในเอเชียกลางและยุโรปได้ ในทางกลับกัน สินค้าในจีนก็สามารถใช้รถไฟขนส่งตู้สินค้ามาที่ท่าเรือชินโจวเพื่อขึ้นเรือไปต่างประเทศได้ โดยผุ้ส่งออกจะได้รับบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพสูงจากข้อได้เปรียบด้านระยะทางที่สั้น ช่วยประหยัดเวลา ค่อนข้างตรงเวลา ปลอดภัย และคล่องตัว รวมทั้งต้นทุนด้านโลจิสติกส์และต้นทุนการประกอบการของภาคธุรกิจลดลง

ภาพเล่าเรื่อง : นครหนานหนิงเคาะแผนการขยายสนามบิน

โดย “สนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง” เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑล ในปี 2562 มีจำนวนผู้โดยสารรวม 15.76 ล้านคน คิดเป็น 54.28% ของทั้งมณฑล (อันดับ 7 ของภาคตะวันตก และอันดับ 26 จากทั้งหมด 239 แห่งทั่วประเทศ) มีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 1.22 แสนตัน (อันดับ 27 ของประเทศ) มีจำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลง 1.14 แสนเที่ยว (อันดับ 30 ของประเทศ) และมีอัตราผู้โดยสารต่อเที่ยวบินอยู่ที่ 137.47 คน/ครั้ง

กว่างซีลุยสร้างสถานีฐาน 5G ตั้งเป้า 20,000 จุดภายในปีนี้

1 ปีที่ผ่านมา เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้จัดตั้งสถานีฐาน 5G ครอบคลุมทั่วทั้ง 14 เมืองของมณฑล รวมจำนวน 4,439 สถานี ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 3,000 สถานี โดย “นครหนานหนิง” มีจำนวนสถานีฐาน 5G มากที่สุดในมณฑล อยู่ที่จำนวน 1,741 สถานี (สัดส่วน 2%)