- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

กวางตุ้งเตรียมพร้อม ยกระดับโรงพยาบาลให้เท่าสากล

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการสาธารณสุข ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลระดับสูง จำนวน 13 แห่งในโครงการยกระดับโรงพยาบาลสู่จุดสูงสุด ระยะที่ 2 โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของโรงพยาบาล กับคณะกรรมการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว และรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง

โครงการยกระดับโรงพยาบาลสู่จุดสูงสุด มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างและยกระดับมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลในมณฑลกวางตุ้งให้เทียบเท่าโรงพยาบาลระดับโลก ยกระดับการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบสาธารณสุขของมณฑลกวางตุ้ง จนสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ โครงการยกระดับโรงพยาบาลสู่จุดสูงสุดมีระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ ตั้งแต่ปี 2561-2563ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลในมณฑลกวางตุ้งทั้งหมด 22 แห่งเข้าร่วมโครงการ โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะได้รับเงินสนับสนุนแห่งละ 300 ล้านหยวน (46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อนำไปใช้ใน ๒ ด้าน ได้แก่

รายชื่อโรงพยาบาลในโครงการฯ ระยะที่ 2

 1. โรงพยาบาล Sun Yat-Sen Memorial Hospital มหาวิทยาลัย Sun Yat-Sen
 2. โรงพยาบาล The Third Affiliated Hospital มหาวิทยาลัย Sun Yat-Sen
 3. โรงพยาบาล Zhongshan Ophthalmic Center มหาวิทยาลัย Sun Yat-Sen
 4. โรงพยาบาล Sun Yat-Sen University Cancer Center
 5. โรงพยาบาล Hospital of Stomatology, Sun Yat-Sen University
 6. โรงพยาบาล The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine
 7. โรงพยาบาล Guangzhou First People’s Hospital
 8. โรงพยาบาล Guangzhou Women and Children’s Medical Center
 9. โรงพยาบาล Shenzhen Second People’s Hospital
 10. โรงพยาบาล Shenzhen Third People’s Hospital
 11. โรงพยาบาล Yue Bei People’s Hospital
 12. โรงพยาบาล Meizhou People’s Hospital
 13. โรงพยาบาล Maoming People’s Hospital

ผลการดำเนินงานจากโครงการระยะที่ 1

เมื่อปี ๒๕๖๑ โรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ ๑ สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถด้านการแพทย์ให้เข้ามาพัฒนาของอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ของมณฑลกวางตุ้งจำนวน 235 คน มีโรงพยาบาล 10 แห่งเข้าไปอยู่ในรายชื่อ 100 อันดับโรงพยาบาลที่มีคุณภาพของจีน (จากการจัดอันดับของสถาบันวิจัยด้านการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยฝูตั้น) นอกจากนี้ มณฑลกวางตุ้งยังคงครองอันดับ ๑ ด้านการรักษาโรคตาและโรคระบบทางเดินหายใจของจีน

จัดทำโดย นางสาวขวัญฤทัย มุทาพร
เรียบเรียงโดย นายสรศักดิ์ บุญรอด