เขตทดลองการค้าเสรีเจ้อเจียง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560
จะเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปตลาดสินค้าทั่วโลก