เขตทดลองการค้าเสรีเทียนจิน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
เป็นเขตทดลองการค้าเสรีแห่งแรกในจีนตอนเหนือ และจะสร้างเป็นศูนย์การขนส่งสินค้า
ทางเรือระหว่างประเทศและศูนย์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่เน้นให้บริการขนส่งทางเรือ
การลงทะเบียนเรือ การบริการด้านภาษีและการเงิน และธุรกิจลีสซิ่ง เป็นต้น