เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556
เป็น “ ผู้บุกเบิก ” การปฏิรูปและการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจจีน โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาใน 4 ด้านหลัก
คือ การลงทุน การค้า การเงินและการบริหารจัดการของภาครัฐ