เขตทดลองการค้าเสรีเหลียวหนิง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560
จะเน้นการพัฒนาการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
และการกระจายสินค้าโภคภัณฑ์(commodities) ไปประเทศต่าง ๆ