เขตทดลองการค้าเสรีเสรีฝูเจี้ยน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
เป็นเขตที่มีความใกล้ชิดกับไต้หวันมากที่สุด โดยเขตทดลองการค้าเสรีฝูเจี้ยนจะเชื่อมโยง
กับเขตเศรษฐกิจเสรีไต้หวัน รวมทั้งเสริมสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเล