ไทยกับจีน

สถิติการค้าไทย-จีน

สถิติที่สำคัญไทย – จีน (2017)

มูลค่าการค้าไทย-จีน

จีนคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทย (เป็นตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าอันดับ 1  ของไทย) 2017 การค้าไทย-จีน

มีมูลค่า USD 73,745.23 ล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.02 ไทยขาดดุลการค้า USD 14,733.21 ล้าน)  

สินค้าส่งออกของไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้าไปจีน 2017 USD 29,506.01 ล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.98 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

สินค้านำเข้าจากจีน

มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากจีน 2017 USD 44,239.22 ล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

การลงทุน

ในปี 2017 จีนเป็นนักลงทุนอันดับ 3 ของไทย (รองจากญี่ปุ่น และสิงคโปร์) โดยมีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริม 87 โครงการ เป็นเงินลงทุนประมาณ 27,514 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 15.4 จากปี 2016

การท่องเที่ยว

ในปี 2017 นักท่องเที่ยวจีนมาไทยรวม 9.8 ล้านคน  สูงเป็นอันดับ 1 และคิดเป็น 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด       

สำหรับนักท่องเที่ยวไทยไปจีนในปี 2016 มี จำนวน 8.77 ล้านคน

คนไทยในจีน

ประมาณ 27,000 คน  (เป็นนักเรียน/นักศึกษาประมาณ 25,000 คน)

สำนักงานไทยในจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง / สถานกงสุลใหญ่อีก 9 แห่ง คือ เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว คุนหมิง ฮ่องกง เฉิงตู เซี่ยเหมิน ซีอาน

หนานหนิง ชิงต่าว

 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง (ก.ค. 2561)