BIC Publication

Figure & Publication ข้อมูลและสื่อ

เขตการค้าเสรี

Liaoning

เขตทดลองการค้าเสรี
เหลียวหนิง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560 จะเน้นการพัฒนาการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและการกระจายสินค้าโภคภัณฑ์(commodities) ไปประเทศต่าง ๆ

Tianjin

เขตทดลองการค้าเสรี เทียนจิน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เป็นเขตทดลองการค้าเสรีแห่งแรกในจีนตอนเหนือ และจะสร้างเป็นศูนย์การขนส่งสินค้า ทางเรือระหว่างประเทศและศูนย์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่เน้นให้บริการขนส่งทางเรือ การลงทะเบียนเรือ การบริการด้านภาษีและการเงิน และธุรกิจลีสซิ่ง เป็นต้น
Henan

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง
เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่1 เมษายน 2560 มีนิยามว่า “ รวดเร็ว สะดวก
และมีประสิทธิภาพ ” โดยมุ่งเน้นด้าน
1) ผลักดันการลงทุนจากต่างชาติ 2)
อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงทุน
3) พัฒนาระบบบริการและระบบดูแลนักธุรกิจ 4)
ตรากฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
การลงทุน และ 5) สร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมภาคการนำเข้าส่งออก เป็นต้น
เพื่อส่งเสริมให้ก้าวขึ้นสู่เขตการค้าเสรีอย่างเต็มตัวในอนาคต

Shaanxi

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑล
ส่านซี

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่1 เมษายน 2560 จะเน้นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ “Belt and Road Initiative” โดยมณฑลเหอหนานจะเน้นการพัฒนาระบบขนส่งคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงภาคเหนือกับภาคใต้และภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกของจีนส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมใน “Belt and Road Initiative” และมณฑลส่านซีจะส่งเสริมการปฏิรูปพื้นที่ตอนในของจีน
และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่กับประเทศตามเส้นทาง “Belt and Road Initiative”

Hubei

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑล
หูเป่ย

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560 มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ
มุ่งพัฒนาเป็นฐานรองรับการเคลื่อนย้ายภาคอุตสาหกรรมบางส่วนจากภาคตะวันออกของจีน
รวมทั้งจะพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่และสำหรับแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง
โดยมีแผนพัฒนาเขตไฮเทคตงหูของนครอู่ฮั่นให้เป็นแกนนำของเขตการค้าเสรีหูเป่ย

Chongqing

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑล
ฉงชิ่ง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560
มีนิยามว่า “ รวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพ ” โดยมุ่งเน้นด้าน
1) ผลักดันการลงทุนจากต่างชาติ
2) อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงทุน
3) พัฒนาระบบบริการและระบบดูแลนักธุรกิจ
4) ตรากฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการลงทุนและ
5) สร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาคการนำเข้าส่งออก เป็นต้น
เพื่อส่งเสริมให้ก้าวขึ้นสู่เขตการค้าเสรีอย่างเต็มตัวในอนาคต

Sichuan

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑล
เสฉวน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560
มีนิยามว่า “ รวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพ ” โดยมุ่งเน้นด้าน
1) ผลักดันการลงทุนจากต่างชาติ
2) อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงทุน
3) พัฒนาระบบบริการและระบบดูแลนักธุรกิจ
4) ตรากฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการลงทุนและ
5) สร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาคการนำเข้าส่งออก เป็นต้น

Guangdong

เขตทดลองการค้าเสรี
กวางตุ้ง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เน้นความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกวางตุ้งกับฮ่องกงและมาเก๊า โดยจะจัดตั้งระบบความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบใหม่ และเสริมสร้างความเป็นเสรีของการค้าบริการ
ระหว่างกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

Fujian

เขตทดลองการค้าเสรี
ฝูเจี้ยน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เป็นเขตที่มีความใกล้ชิดกับไต้หวันมากที่สุด โดยเขตทดลองการค้าเสรีฝูเจี้ยนจะเชื่อมโยง
กับเขตเศรษฐกิจเสรีไต้หวัน รวมทั้งเสริมสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเล

Zhejiang

เขตทดลองการค้าเสรี
เจ้อเจียง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560 จะเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปตลาดสินค้าทั่วโลก

Shanghai

เขตทดลองการค้าเสรี
เซี่ยงไฮ้

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 เป็น “ ผู้บุกเบิก ” การปฏิรูปและการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจจีน โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาใน 4 ด้านหลักคือ การลงทุน การค้า การเงินและการบริหารจัดการของภาครัฐ

Hainan

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑล
ไห่หนาน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีน
มีพื้นที่ 35,400 ตารางกิโลเมตร และอาณาเขตน่านน้ำประมาณ 2 ล้านตารางกิโลเมตร
พื้นที่ของเกาะไห่หนานทั้งหมดถือว่าเป็นเขตทดลองการค้าเสรีทั้งหมด
รัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาเป็นเขตทดลองในการผลักดันการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน
โดยจะเน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริการที่ทันสมัย อุตสาหกรรมการผลิตนิวไฮเทค
ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ บริการโลจิสติกส์ และการซ่อมบำรุงสินค้า
ในเขตปลอดภาษีศุลกากร เป็นต้น

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 NDRC และกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศลดจำนวนรายการ Negative list ในเขตทดลองการค้าเสรีในจีน จาก 95 รายการเหลือ 45 รายการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2561 โดยสาขาที่จะเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ เช่น ด้านการเงิน คมนาคมขนส่ง ธุรกิจการค้า พลังงาน การเกษตร วัฒนธรรม และด้านโทรคมนาคม เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม 

เขตทดลองการค้าเสรี
เหลียวหนิง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560 จะเน้นการพัฒนาการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และการกระจายสินค้าโภคภัณฑ์(commodities) ไปประเทศต่าง ๆ

Print

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลหูเป่ย

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560 มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาเป็นฐานรองรับการเคลื่อนย้ายภาคอุตสาหกรรมบางส่วนจากภาคตะวันออกของจีน

เขตทดลองการค้าเสรีเหลียวหนิง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560 จะเน้นการพัฒนาการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และการกระจายสินค้าโภคภัณฑ์(commodities)

SHARE

Print