BIC Publication

Figure & Publication ข้อมูลและสื่อ

เขตการค้าเสรี

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 NDRC และกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศลดจำนวนรายการ Negative list ในเขตทดลองการค้าเสรีในจีน จาก 95 รายการเหลือ 45 รายการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2561 โดยสาขาที่จะเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ เช่น ด้านการเงิน คมนาคมขนส่ง ธุรกิจการค้า พลังงาน การเกษตร วัฒนธรรม และด้านโทรคมนาคม เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม 

เขตทดลองการค้าเสรี
เหลียวหนิง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560 จะเน้นการพัฒนาการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และการกระจายสินค้าโภคภัณฑ์(commodities) ไปประเทศต่าง ๆ

Print

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลหูเป่ย

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560 มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาเป็นฐานรองรับการเคลื่อนย้ายภาคอุตสาหกรรมบางส่วนจากภาคตะวันออกของจีน

เขตทดลองการค้าเสรีเหลียวหนิง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560 จะเน้นการพัฒนาการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และการกระจายสินค้าโภคภัณฑ์(commodities)

SHARE

Print