BIC Publication

Figure & Publication ข้อมูลและสื่อ

ข้อมูลทั่วไป

Belt & Road

ข้อมูลทั่วไป

One Belt One Road (OBOR) (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Belt and Road Initiative (BRI)) เป็นยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ที่เสนอแนวคิดโดย นายสี จิ้นผิง โดยมีเป้าหมายเพื่อความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคม ด้านโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการสร้างความมั่นคงในเส้นทางการค้าทั้งทางบก และทางทะเลของจีนกับประเทศในเส้นทาง Belt and Road เป็นนโยบายที่รัฐบาลจีนส่งเสริมเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศบนเส้นทาง Belt and Road และเป็นกรอบการทำงานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของจีน

ในอีกแง่หนึ่งของ BRI คือการจัดตั้งระเบียบปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมุ่งเน้นการรวมตัวกันทางด้านการตลาด และความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายผลประโยชน์สู่ส่วนรวมในภูมิภาค

โดยประเทศจีนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม BELT AND ROAD FORUM FOR INTERNATIONAL COOPERATION ครั้งแรก ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2017 มีผู้แทนจาก 110 ประเทศ และผู้นำ 29 ประเทศเข้าร่วม

แนวทางความร่วมมือ

ความคืบหน้าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2013-2018)

 • มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง BRI เกินกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี จีนได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดของ 25 ประเทศตามเส้นทง BRI ปัจจุบัน มี 138 ประเทศ/เขต
 • มูลค่าการลงทุน การลงทุนโดยตรงของจีนในประเทศตามเส้นทาง BRI มากกว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี จีนได้ลงนามสัญญารับเหมาโครงการในประเทศตามเส้นทาง BRI มูลค่ากว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 19.2 ต่อปี นอกจากนี้ จีนได้ผ่อนปรนนโยบายต่างชาติลงทุนในจีนและปรับสิ่งแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
 • เครือข่ายเขตการค้าเสรี จีนได้ลงนามหรือยกระดับข้อตกลงเขตการค้าเสรี 5 ฉบับกับ 13 ประเทศตามเส้นทาง BRI จีนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และจีนกับรัสเซียได้แล้วเสร็จร่วมกันวิจัยความเป็นไปได้ของข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจยุโรป-เอเชีย
 • การสนับสนุนทางการเงิน จีนกับ 17 ประเทศได้อนุมัติหลัการการจัดหาเงินทุน BRI ธนาคารทุนจีน 11 แห่งได้จัดตั้งสาขาย่อย 71 แห่งตามเส้นทาง BRI จีนได้ผลักดันความร่วมมือด้านการจัดหาเงินทุนร่วมกับธนาคารพัฒนาพหุภาคี เช่น กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างทวีปอเมริกา และธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาของยุโรป เป็นต้น นอกจากนี้ กระชับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงตามกฎหมายและเริ่มจัดตั้งกลไกและสถาบันการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศตามเส้นทาง BRI
 • การศึกษา มีการอบรมบุคลากรด้านการบริหารทางเทคโนโลยีผ่านทุนการศึกษาเส้นทางสายไหมและการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ ในปี 2560 นักศึกษาจากประเทศตามเส้นทาง BRI ศึกษาอยู๋ในประเทศจีนจำนวนกว่า 3 แสนคน ส่วนนักศึกษาจีนที่ไปเรียนที่ประเทศตามเส้นทาง BRI มากกว่า 6 หมื่นคน
 • การท่องเที่ยว คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง BRI จะมากกว่า 85 ล้านคนในปี 2563 ยอดมูลค่าการใช้จ่ายราว 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
สถิติการค้าการลงทุน

Belt & Road

สถิติการค้าการลงทุน

Print

ข้อมูลทั่วไป

Belt & Road

ข้อมูลทั่วไป

One Belt One Road (OBOR) (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Belt and Road Initiative (BRI)) เป็นยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ที่เสนอแนวคิดโดย นายสี จิ้นผิง โดยมีเป้าหมายเพื่อความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคม ด้านโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการสร้างความมั่นคงในเส้นทางการค้าทั้งทางบก และทางทะเลของจีนกับประเทศในเส้นทาง Belt and Road เป็นนโยบายที่รัฐบาลจีนส่งเสริมเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศบนเส้นทาง Belt and Road และเป็นกรอบการทำงานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของจีน

ในอีกแง่หนึ่งของ BRI คือการจัดตั้งระเบียบปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมุ่งเน้นการรวมตัวกันทางด้านการตลาด และความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายผลประโยชน์สู่ส่วนรวมในภูมิภาค

โดยประเทศจีนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม BELT AND ROAD FORUM FOR INTERNATIONAL COOPERATION ครั้งแรก ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2017 มีผู้แทนจาก 110 ประเทศ และผู้นำ 29 ประเทศเข้าร่วม

แนวทางความร่วมมือ

ความคืบหน้าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2013-2018)

 • มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง BRI เกินกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี จีนได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดของ 25 ประเทศตามเส้นทง BRI ปัจจุบัน มี 138 ประเทศ/เขต
 • มูลค่าการลงทุน การลงทุนโดยตรงของจีนในประเทศตามเส้นทาง BRI มากกว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี จีนได้ลงนามสัญญารับเหมาโครงการในประเทศตามเส้นทาง BRI มูลค่ากว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 19.2 ต่อปี นอกจากนี้ จีนได้ผ่อนปรนนโยบายต่างชาติลงทุนในจีนและปรับสิ่งแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
 • เครือข่ายเขตการค้าเสรี จีนได้ลงนามหรือยกระดับข้อตกลงเขตการค้าเสรี 5 ฉบับกับ 13 ประเทศตามเส้นทาง BRI จีนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และจีนกับรัสเซียได้แล้วเสร็จร่วมกันวิจัยความเป็นไปได้ของข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจยุโรป-เอเชีย
 • การสนับสนุนทางการเงิน จีนกับ 17 ประเทศได้อนุมัติหลัการการจัดหาเงินทุน BRI ธนาคารทุนจีน 11 แห่งได้จัดตั้งสาขาย่อย 71 แห่งตามเส้นทาง BRI จีนได้ผลักดันความร่วมมือด้านการจัดหาเงินทุนร่วมกับธนาคารพัฒนาพหุภาคี เช่น กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างทวีปอเมริกา และธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาของยุโรป เป็นต้น นอกจากนี้ กระชับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงตามกฎหมายและเริ่มจัดตั้งกลไกและสถาบันการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศตามเส้นทาง BRI
 • การศึกษา มีการอบรมบุคลากรด้านการบริหารทางเทคโนโลยีผ่านทุนการศึกษาเส้นทางสายไหมและการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ ในปี 2560 นักศึกษาจากประเทศตามเส้นทาง BRI ศึกษาอยู๋ในประเทศจีนจำนวนกว่า 3 แสนคน ส่วนนักศึกษาจีนที่ไปเรียนที่ประเทศตามเส้นทาง BRI มากกว่า 6 หมื่นคน
 • การท่องเที่ยว คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง BRI จะมากกว่า 85 ล้านคนในปี 2563 ยอดมูลค่าการใช้จ่ายราว 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
สถิติการค้าการลงทุน

Belt & Road

สถิติการค้าการลงทุน

SHARE

Print