รัฐบาลกว่างซีอัดฉีดงบนวัตกรรมให้ภาคธุรกิจ

25 Jul 2019

ไฮไลท์

  • ปัจจุบัน รัฐบาลกว่างซีกำลังเร่งส่งเสริมและผลักดันให้ภาคธุรกิจทุกขนาดมีบทบาทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑล ซึ่งล่าสุด ได้นำกลไกการให้เงินรางวัลสนับสนุนเพื่อจูงใจให้ภาคธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพิ่มมากขึ้น
  • กลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลสนับสนุน คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง สตาร์ทอัป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยธุรกิจแต่ละรายมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 8 ล้านหยวน

 

ปัจจุบัน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงอยู่ในช่วงการเร่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ และการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ที่ผ่านมา การลงทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมในกว่างซียังอยู่ในระดับต่ำ การจัดสรรเงินลงทุนของภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีอยู่น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของมณฑล

รัฐบาลกว่างซี นำโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการให้เงินรางวัลเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของมณฑล

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง สตาร์ทอัป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวจากการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ และนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้ในธุรกิจ โดยมีเงินสนับสนุนอยู่ 2 ประเภท คือ

(1) เงินสนับสนุนสำหรับสถานประกอบการที่ใช้เงินลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่าในปีงบประมาณก่อน โดยเงินรางวัลจะคำนวณจากเงินลงทุนในส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยใช้ปีงบประมาณก่อนเป็นฐานในการคำนวณ แบ่งเป็น

(1.1) ธุรกิจที่จัดอยู่ในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ (วิสาหกิจที่อยู่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของทางการจีน) โดยมีสิทธิรับเงินสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ 10, 15, 18 และ 20 ตามเงินลงทุนส่วนเกินจากปีก่อน โดยธุรกิจแต่ละรายมีสิทธิรับเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านหยวน

(1.2) ธุรกิจที่อยู่นอกเหนือประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ 8 และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านหยวน

(2) เงินสนับสนุนพิเศษ กรณีที่เงินลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาของสถานประกอบการในปีที่แล้วลดลงไม่เกินร้อยละ 10 หากธุรกิจมีมูลค่าการลงทุนด้านดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของปีที่แล้ว และต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านหยวน จะได้รับเงินสนับสนุนพิเศษอีกร้อยละ 2 ของมูลค่าการลงทุนของปีที่แล้ว โดยธุรกิจแต่ละรายมีสิทธิรับเงินสนับสนุนพิเศษสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านหยวน ทั้งนี้ ธุรกิจแต่ละรายมีสิทธิได้รับเงินรางวัลทั้ง 2 ประเภท โดยมูลค่าเงินสนับสนุนที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 8 ล้านหยวน

มีข้อสังเกตว่า รูปแบบให้เงินสนับสนุนภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมนับเป็นวิธีการใหม่ที่จีนนำมาใช้โน้มน้าวเพื่อกระตุ้นการลงทุนในด้านต่าง ๆ ของภาคธุรกิจในจีน รวมทั้งภาคธุรกิจจากต่างชาติที่รัฐบาลมณฑลต้องการดึงดูดให้เข้ามาลงทุนในกว่างซีในสาขาที่กำลังส่งเสริม รวมทั้งสาขาการเงินซึ่งกว่างซีได้ประกาศเปิดประตูทางการเงินสู่ประเทศอาเซียนตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นมา ทดแทนการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบเดิมที่เน้นการยกเว้นหรือลดภาษีเป็นสำคัญ

 

 

จัดทำโดย นางสาวณัฐพร ตันรัตนวงศ์ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
รูปประกอบ www.istockphoto.com

นวัตกรรมใหม่สตาร์ทอัปเงินสนับสนุนภาคธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน