มณฑลเจียงซีออกแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรม Big Data ระยะ 3 ปี (ปี 2566 – 2568)

26 Oct 2023

ปัจจุบัน มณฑลเจียงซีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยรัฐบาลเจียงซีได้ออกแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรม Big Data ระยะ 3 ปี (ปี 2566 – 2568) เพื่อส่งเสริมเจียงซีเป็นมณฑลแห่งอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง ภายในปี 2568 โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้น 1)การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม Big Data ที่นครหนานชางเป็นหลัก อาทิ การก่อสร้างศูนย์ Big Data ที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลสูง / การดำเนินโครงการนำร่องโดยใช้ข้อมูลจาก Big Data ระดับประเทศมากกว่า 10 โครงการ / การบ่มเพาะฐานอุตสาหกรรม Big Data ระดับมณฑล 5 แห่ง / การบ่มเพาะวิสาหกิจสาธิต Big Data 200 แห่ง และการดำเนินโครงการนำร่อง Big Data ระดับมณฑล 50 โครงการ 2) ขยายการก่อสร้างฐานอุตสาหกรรม Big Data ใน 6 เมืองของมณฑล ได้แก่ นครหนานชาง เมืองก้านโจว เมืองจิ่วเจียง เมืองซ่างเหรา เมืองอิงถาน และเมืองอี๋ชุน และส่งเสริมเมืองก้านโจว เมืองจิ่วเจียง เมืองซ่างเหรา เมืองอิงถาน และเมืองอี๋ชุน และ 3) เร่งการก่อสร้างโครงการสำคัญของบริษัท Big Data ชั้นนำ อาทิ โครงการก่อสร้างศูนย์ Big Data และ Cloud Computing ของบริษัท China Telecom ด้วยเงินลงทุน 2 พันล้านหยวนที่เมืองจิ่วเจียง เพื่อให้บริการ Cloud Computing การเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาระบบให้กับภาครัฐ วิสาหกิจ และลูกค้าทั่วไป และโครงการก่อสร้างฐานสาธิตการวิจัยและพัฒนา Big Data ของบริษัท China Unicom ที่นครหนานชาง

(2) ส่งเสริมการติดตั้งระบบ 5G เร่งส่งเสริมการติดตั้งระบบ 5G ให้ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วมณฑล เพื่อบรรลุเป้าหมายผู้ใช้ระบบ 5G สูงกว่าร้อยละ 40 และส่งเสริมการใช้ระบบ 5G ในสาขาการอุตสาหกรรม อาทิ เกษตรอัจฉริยะ การแพทย์และเวชภัณฑ์ โลจิสติกส์ การเงิน อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานใหม่ การบิน และวัสดุใหม่ ทั้งนี้ ปัจจุบัน เจียงซีมีการจัดตั้งสถานีส่งสัญญาณ 5G แล้วทั้งหมด 62,000 แห่ง และตั้งเป้าหมายการจัดตั้งสถานี 5G มากกว่า 83,000 แห่ง ภายในปี 2566

(3) ส่งเสริมความพร้อมด้านบุคลากร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ Big Data ชั้นนำ สถาบันการวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านบุคลากร เช่น มหาวิทยาลัยหนานชางซึ่งได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา Big Data รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Big Data สำหรับการศึกษาซึ่งเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศที่เก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลประจำตัวนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนต่อไป นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยหนานชางยังมีการเปิด การเรียนการสอนสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Big Data หลายสาขา อาทิ วิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และวิทยาการข้อมูลเทคโนโลยี Big Data

โดยสรุป เทคโนโลยี Big Data เปรียบเสมือนฐานรากสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่ระบบดิจิทัลที่ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลและระบบประมวลผลความเร็วสูง รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา โดยมณฑลเจียงซีต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรม Big Data จากการมีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง และดึงดูดวิสาหกิจผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานระบบ Big Data ชั้นนำของจีนให้เข้ามาลงทุน อาทิ บริษัท China Telecom / China Unicom / Huawei / JD / Inspur group เจียงซีจึงเป็นอีกหนึ่งมณฑลที่ไทยสามารถส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายไทย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลจาก Big Data ให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย

แหล่งอ้างอิง https://news.bjx.com.cn/html/20230117/1283714.shtml https://dsj.guizhou.gov.cn/xwzx/gnyw/202302/t20230215_78222941.html

zeng yuancheng Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน