มณฑลฝูเจี้ยนออกแผนส่งเสริมการก่อสร้าง “มณฑลแห่งพลังงานไฟฟ้า” อย่างครบวงจร     (ปี 2566 – 2568)

26 Oct 2023

มณฑลฝูเจี้ยนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่อย่างจริงจัง โดยกรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลฝูเจี้ยนประกาศแผนส่งเสริมการสร้าง “มณฑลแห่งพลังงานไฟฟ้า” อย่างครบวงจร (ปี 2566 – 2568) โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของประเทศ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า เครื่องจักรพลังงานใหม่ เครื่องจักรการเกษตรพลังงานใหม่ และแบตเตอรี่พลังงานใหม่ โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

2.1 เพิ่มอุปสงค์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งของมณฑลฝูเจี้ยน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น รถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนิคมอุตสาหกรรม และการขนส่งทางเรือ เป็นต้น นอกจากนั้น มณฑลฝูเจี้ยนยังเร่งเพิ่มอุปสงค์การซื้อยานยนต์ไฟฟ้าผ่านนโยบายการให้เงินอุดหนุนสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาสูงกว่า 300,000 หยวน จำนวน 3,000 หยวนต่อคัน และลดการเก็บค่าผ่านทางด่วนของรถยนต์ไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายการเพิ่มจำนวนการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า 560,000 คัน และเพิ่มจำนวนสถานีชาร์จและสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 แห่งทั่วมณฑลภายในปี 2568

2.2 เพิ่มอุปทานการผลิต อาทิ (1) การให้เงินอุดหนุนตั้งแต่ 1 ล้านถึง 50 ล้านหยวนแก่วิสาหกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และชิ้นส่วนยานยนต์อัจฉริยะ ที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 50 ล้านหยวนต่อปีที่มีการลงทุนในมณฑลเป็นครั้งแรก ระหว่างปี 2566-2568 และ (2) การลดค่าธรรมเนียมโอนที่ดินสำหรับโครงการอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่มีการลงทุนรวมมากกว่า 1 พันล้านหยวน รวมทั้งการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์/ส่วนประกอบสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่

2.3 พัฒนาเทคโนโลยีเรือไฟฟ้าและแบตเตอรี่เรือไฟฟ้า อาทิ การก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา  ฐานการวิจัยและผลิตแบตเตอรี่เรือไฟฟ้า และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้าในเรือขนส่งสินค้าในแม่น้ำ เรือสำราญ และเรือชมวิวในสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ขึ้นไป โดยมีตัวอย่างการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน อาทิ ระหว่างบริษัท CATL ผู้วิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน    บริษัท China Three Gorges Corporation ผู้วิจัยและพัฒนาพลังงานน้ำและผลิตพลังงานสะอาดรายใหญ่ของจีนและบริษัท China State Shipbuilding Corporation Limited ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการต่อเรือ ซ่อมบำรุงเรือ อุปกรณ์ชิ้นส่วนเรือชั้นนำของจีน เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเรือยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.4 ส่งเสริมการก่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า และสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและเรือยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกจุดพักรถบนทางด่วนและบริเวณท่าเรือต่าง ๆ ในมณฑล โดยตั้งเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสถานีชาร์จและสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 แห่งทั่วมณฑล และการสร้างสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากกว่า 40 แห่งภายในปี 2568

โดยสรุป แผนส่งเสริมการก่อสร้าง “มณฑลแห่งพลังงานไฟฟ้า” อย่างครบวงจร (ปี 2566 – 2568) มุ่งเน้นการขยายเพิ่มอุปสงค์และอุปทานการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือกับวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูงในสาขายานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของจีนและการบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ในปี ค.ศ. 2060 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของไทย มณฑลฝูเจี้ยนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไทยสามารถสำรวจความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีหลักของรถยนต์ไฟฟ้าและเรือไฟฟ้าได้

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/7621.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน