นึกถึง “แคลเซียมคาร์บอเนต” ต้องนึกถึงเมืองเฮ่อโจวของกว่างซี

19 Sep 2019

ไฮไลท์

  • เมืองเฮ่อโจว (Hezhou City) เมืองขนาดเล็กทางภาคตะวันออกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นแหล่งผลิต แคลเซียมคาร์บอเนต” ที่สำคัญของประเทศจีน เป็นฐานการผลิตแป้งแคลเซียมชนิดแป้งหนัก (Heavy Calcium Carbonate Powder) และฐานการผลิตหินเทียมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
  • เมืองเฮ่อโจวได้พัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตเชิงนิเวศครบวงจร ตั้งแต่การทำเหมือง > การผลิตวัสดุหิน > การผลิตแป้งหนักแคลเซียม > การผลิตหินเทียม > การผลิตสีและพลาสติก > การนำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีน และเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในกลุ่มทรัพยากรแร่
  • แคลเซียมคาร์บอเนตถือเป็นทรัพยากรเชิงวัตถุดิบที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมข้างต้นมีแนวโน้มความต้องการใช้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นหนึ่งในวัสดุเฉพาะทาง (Functional Material) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
  • แคลเซียมคาร์บอเนตอยู่รอบตัวทุกคน คุณสมบัติทางเคมีที่มีความเสถียรและไม่เป็นพิษ ทำให้มีการนำแคลเซียมคาร์บอเนตไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น กระดาษ พลาสติกและพีวีซี ยาง สี อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแป้ง ผงซักฟอก และยาสีฟัน

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมจีน(และทั่วโลก)ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ผ่านมา โรงงานอุตสาหกรรมมุ่งเน้นเพียงผลกำไรที่เกิดจากการผลิต โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ นำมาซึ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” จึงเป็นคำตอบของภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีมาตรฐาน มีการใช้ทรัพยากร/วัสดุการผลิตที่สะอาดปลอดภัยและใช้อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ มีกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมืองเฮ่อโจว (Hezhou City/贺州市) เมืองขนาดเล็กทางภาคตะวันออกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สามารถตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรมที่มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Business และเป็นฐานการผลิตแป้งแคลเซียมชนิดแป้งหนัก (Heavy Calcium Powder) และฐานการผลิตหินเทียมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

หลายปีมานี้ เมืองเฮ่อโจวมุ่งส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์บอเนต” และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก โดยเน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน โดยเชื่อมโยงแนวตั้ง (Vertical Linkage) เป็นความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และความเชื่อมโยงในแนวนอน (Horizontal Linkage) เป็นความเชื่อมโยงกับธุรกิจสนับสนุนด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

ผู้อ่านคงสงสัยว่า แคลเซียมคาร์บอเนต” คืออะไร จริงๆ แล้วแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ใกล้ตัวทุกคน แคลเซียมคาร์บอเนต หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า หินปูน” เป็นวัสดุเฉพาะทางประเภทแร่อโลหะ (Non-metallic Mineral Functional Material) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติทางเคมีที่มีความเสถียรและไม่เป็นพิษ ทำให้มีการนำแคลเซียมคาร์บอเนตไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติกและพีวีซี อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แป้ง ผงซักฟอก และยาสีฟัน (ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นหรือสารเติมในกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม)

แคลเซียมคาร์บอเนตถือเป็นทรัพยากรเชิงวัตถุดิบที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมข้างต้นมีแนวโน้มความต้องการใช้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นหนึ่งในวัสดุเฉพาะทาง (Functional Material) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางมากขึ้น

ปัจจุบัน เมืองเฮ่อโจวได้พัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตเชิงนิเวศครบวงจร (เป็นการใช้ทรัพยากรชนิดที่เรียกว่า ใช้เกลี้ยงหมดจด”) ตั้งแต่การทำเหมือง > การผลิตวัสดุหิน > การผลิตแป้งหนักแคลเซียม > การผลิตหินเทียม > การผลิตสีและพลาสติก > การนำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศจีน และเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในกลุ่มทรัพยากรแร่อีกด้วย

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网)  วันที่ 17 กันยายน 2562
      เว็บไซต์ www.sohu.com (搜狐)  วันที่ 15 กันยายน 2562
ภาพประกอบ www.pixabay.com

แร่อโลหะFunctional MaterialHeavy Calcium Carbonate Powderวัสดุเฉพาะทางหินปูนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเมืองเฮ่อโจวแคลเซียมคาร์บอเนต

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน