CPI ส่านซี เดือน ก.ย. เพิ่ม ร้อยละ 3.4 สูงกว่า CPI ทั่วประเทศ

จากการเปิดเผยตัวเลขของกลุ่มงานตรวจสอบกลางมณฑลส่านซีสังกัดกระทรวงสถิติแห่งประเทศจีน ในวันที่ 14 .. ว่าค่า  CPI  (ดัชนีราคาผู้บริโภค) ในเดือน กย. ของมณฑลส่านซีได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (ในขณะที่ ค่าCPI ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.8 ) และได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (CPI ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ) โดยในเดือน ม.ค. .ย. ค่า CPI เฉลี่ยของมณฑลส่านซีได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ในขณะที่ ค่าCPI ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 )

โดยจากผลการสำรวจ ราคาสินค้าและบริการ ๘ ประเภทใหญ่  คือ (1. อาหาร 2. เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 3. ของใช้ในครัวเรือน 4.สุราและบุหรี่ 5. ที่อยู่อาศัย 6. ยาและการรักษาโรค 7. การเดินทาง บันเทิง การศึกษา และวัฒนธรรม 8. ภาคบริการอื่นๆ)

ราคาของสินค้าอาหาร เสื้อผ้า หมวดบันเทิงและการศึกษามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และราคาอาหารสดอาทิผักสดและผลไม้สดมีราคาเพิ่มสูงมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และ ร้อยละ 12.1 ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารนี้มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของค่า CPI ถึงร้อยละ 63.5 และเป็นตัวผลักดันสำคัญที่ทำให้ค่า CPI สูงขึ้น

โดยในเดือนกย. ที่ผ่านมา ค่า CPI ราคาอาหารของมณฑลส่านซีได้เพิ่มร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ของทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ) ราคาสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.9 (ของทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6) ราคาสินค้าบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 (ของทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1) ราคาการบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 (ของทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9

อัตราการเพิ่มของ ค่า CPI ทั่วประเทศสาเหตุหลัก3ประการที่ทำให้ค่าCPI ขยายตัวขึ้น

1. ราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น  เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ค่า CPI เพิ่มขึ้น โดยในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.7 ราคาผักสดเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ7.5 ส่งผลให้ค่า CPI เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.24  ราคาผลไม้สดเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 8.8 ส่งผลให้ค่า CPIเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 และ ราคาไข่สดที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ14.8 ส่งผลให้ค่า CPIเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15

2.  ราคาเสื้อผ้าที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในเดือนกันยายน เสื้อผ้าฤดูใบไม้ร่วง ราคาสูงมากกว่าในปีก่อน ทำให้บริโภคซื้อน้อยลง ทำให้ราคาเครื่องนุ่งห่มสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาถึงร้อยละ 7.6  และสูงมากกว่าช่วงเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 4

3. ราคาการท่องเที่ยวที่ดีดตัวสูงขึ้น โดยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงหยุดติดต่อกันของสองเทศกาลคือ เทศกาลไหว้พระจันทร์และ เทศกาลวันชาติจีน ประกอบกันการประกาศใช้กฏหมายการท่องเที่ยว ทำให้ราคาการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 25.7 (และจากปีก่อนที่เวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 ) โดยราคาบริษัททัวร์เพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 20.5 (และจากปีก่อนที่เวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 ) และราคาที่พักเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 13.3  (และจากปีก่อนที่เวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 )

                                                                                 ข้อมุลเพิ่มเติม

ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) : หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำ ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน หากจะมองถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปดัชนีราคาผู้บริโภคจะเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นภาวะของเงินเฟ้อ และยังใช้เป็นเครื่องวัดอำนาจซื้อของผู้บริโภคอีกด้วย

 

ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติม

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม