GDP กว่างซีโตกระฉูด 10.2% สวนกระแสเศรษฐกิจจีนที่ยังคงอ่อนแรง

26 Oct 2013

กรมสถิติเขตฯ กว่างซีจ้วง : ช่วง 3 ไตรมาสแรก ปี 56 ภาพรวมเศรษฐกิจของกว่างซียังคงรักษาระดับการเติบโตได้ดี แต่ยังห่างจากเป้าหมายที่วางไว้เล็กน้อย

เศรษฐกิจระดับมหภาค พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกว่างซีมีมูลค่า 900,722 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 10.2 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 2.5 จุด)

อย่างไรก็ดี ปี 56 ทางการกว่างซีได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ร้อยละ 11 (นักวิเคราะห์ประเมินว่า ทุกฝ่ายต้องเร่งทำงานหนักในช่วงไตรมาส 4)

ภาคอุตสาหกรรม แม้ว่ามูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีการขยายตัวร้อยละ 12.7 ทว่า อัตราขยายตัวกลับชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งปีแรกร้อยละ 0.2 จุด สาเหตุหลักมาจากนโยบายควบคุมเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลกลาง

ตัวอย่างเช่น นโยบายกำจัดอุตสาหกรรมล้าสมัยและควบคุมอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตส่วนเกิน (Over Supply) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทำให้อุตสาหกรรมหลักในกว่างซีได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลหะมีสี อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นต้น

ภาคการลงทุน พบว่า การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (ที่มีมูลค่าโครงการการลงทุนมากกว่า 5 ล้านหยวน) มีมูลค่า 775,124 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 22.4

ในจำนวนข้างต้นเป็นการลงทุนของภาคเอกชน มูลค่า 501,916 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 28.0 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.8 ของการลงทุนรวมสินทรัพย์ถาวรทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.8 จุด

การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่า 107,000 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.2 (ชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งปีแรกร้อยละ 5.4 จุด) พื้นที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ลดลงร้อยละ 3.3 ทว่า พื้นที่จำหน่ายและมูลค่าจำหน่ายบ้านพักอาศัยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 และร้อยละ 26.5 ตามลำดับ

ภาครายได้ รายได้เฉลี่ยของประชาชนอยู่ที่ 18,626 หยวน แบ่งเป็น รายได้ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ของประชาชนในเขตเมือง 17,326 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 (หักปัจจัยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจริงร้อยละ 7.6) และรายได้ในรูปเงินสดของประชาชนในเขตชนบท 6,154 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 (หักปัจจัยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจริงร้อยละ 11.3)

อย่างไรก็ดี อัตราขยายตัวภาครายได้ของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทยังคงห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งค่อนข้างมาก โดยรายได้ของประชาชนเขตเมืองตั้งเป้าขยายตัวร้อยละ 13 และเขตชนบทร้อยละ 14)

 

ดัชนี

(ปี 56)

รายได้ของประชาชนในเขตเมือง

รายได้ของประชาชนในเขตชนบท

มูลค่า(หยวน)

ขยายตัว

หักเงินเฟ้อ

มูลค่า(หยวน)

ขยายตัว

หักเงินเฟ้อ

ไตรมาสแรก

6,646

11.6

9.7

6,154

13.5

11.3

ไตรมาสสอง

11,845

9.5

7.9

4,264

13.0

11.3

ไตรมาสสาม

17,326

9.6

7.6

2,301

13.8

11.9

 

ภาคการใช้จ่าย พบว่า การค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่า 366,712 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 13.4 (เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกร้อยละ 0.1 จุด) สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคชนบทมีอัตราขยายตัวรวดเร็วกว่าในเขตเมือง

กอปรกับ ช่วงไตรมาสที่ 3 ตรงกับช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของจีน ช่วยกระตุ้นความต้องการบริโภคได้เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ

ข้อสังเกต มูลค่าค้าปลีกสินค้ากลุ่มอัญมณีเครื่องประดับ เงิน และทอง มีอัตราขยายตัวสูง เป็นผลมาจากราคาทองคำตกเป็นสำคัญ

อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.3 จุด) แบ่งเป็น เขตเมือง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และเขตชนบท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0

จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการ 8 กลุ่มใหญ่ พบว่า 6 เพิ่ม 1 เท่าเดิม 1 ลด โดยราคาสินค้ากลุ่มอาหาร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3) เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ดัชนี CPI ปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาพืชผักสดนำเป็นอันดับหนึ่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7)

ภาคการค้าต่างประเทศ มีมูลค่า 22,936 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 18.8 (เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกร้อยละ 14.1 จุด) เป็นผลพวงมาจากการขยายตัวของการค้าชายแดนเป็นหลัก

นักวิเคราะห์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุผลที่การค้าต่างประเทศของกว่างซีมีการขยายตัวสวนกระแสเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นผลมาจาก 1. มูลค่าการค้ายังมีไม่สูง ดังนั้น เมื่อมูลค่ากาค้ามีการเพิ่มหรือลดลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถเห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน และ 2. การสนับสนุนเชิงนโยบายทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

ภาคการจ้างงาน พบว่า มีอัตราการจ้างงานเพิ่มใหม่ในเขตเมือง 435,600 คน มีอัตราการจ้างงานใหม่สำหรับผู้ว่างงานในเขตเมือง 84,200 คน มีอัตราการจ้างงานสำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ 26,600 คน และมีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.3

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน