CPI ฝูเจี้ยน 3 ไตรมาสแรกปี 58 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8

6 Nov 2015

นสพ.ท้องถิ่นฝูเจี้ยน (Haixi News) รายงานว่า กลุ่มงานตรวจสอบกลางมณฑลฝูเจี้ยน สังกัดกรมสถิติแห่งประเทศจีน ได้เปิดเผยตัวเลขของค่า CPI  (ดัชนีราคาผู้บริโภค) 3 ไตรมาสแรกปี 2558 ของมณฑลฝูเจี้ยน เมื่อวันที่ 30 .. 58 ว่าค่า CPI ใน 3 ไตรมาสแรกปี 2558 ของมณฑลฝูเจี้ยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือว่าต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการสำรวจราคาสินค้าและบริการ 8 ประเภทหลัก ดังนี้

1. ราคาอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4

2. ราคาสินค้าประเภทสุราและบุหรี่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7

3. ราคาสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9

4. ราคาสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือนและบริการซ่อมบำรุง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

5. ราคายาและค่ารักษาพยาบาล เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3

6. ราคาค่าเช่า/ซื้อที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4

7. ราคาสินค้าประเภทการบันเทิง การศึกษา วัฒนธรรม และภาคบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1

8. ราคาค่าธรรมเนียมการเดินทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8

นาง Guo Meihua นักวิจัยราคาค่า CPI จากกลุ่มตรวจสอบกลางมณฑลฝูเจี้ยนกล่าวว่า หากวิเคราะห์โดยดูจากสถิติในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปี 58 เป็นต้นมา ดัชนีค่า CPI ของมณฑลฝูเจี้ยนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ค่า CPI ฝูเจี้ยนขยายตัว ได้แก่

  • ปัจจัยราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น

3 ไตรมาสแรกปี 2558 ดัชนีราคาอาหารในมณฑลฝูเจี้ยน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 2.4 ทำให้ดึงค่า CPI รวมของมณฑลฝูเจี้ยนขึ้นไปร้อยละ 0.79 ส่งผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 43.9

จากการสำรวจอาหาร 16 ประเภท มี 12 ประเภทที่มีราคาสูงขึ้น แต่ราคาที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วยังต่ำกว่าอยู่ร้อยละ 18.8 และถึงแม้ราคาค่าอาหารของมณฑลฝูเจี้ยนจะหดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก (2558) แต่ดัชนีราคาค่าอาหารก็ยังคงมีอัตราขยายตัวเป็นอันดับ 1 จากดัชนีราคาสินค้าหลัก 8 ประเภทข้างต้น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาอาหารสูงขึ้น คือ

1. ราคาเนื้อหมูสดที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปีที่แล้ว ตลาดค้าเนื้อหมูสดซบเซา เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงหมูเพิ่มสูงขึ้น ทำให้คนหันไปหาอาชีพอื่น ส่งผลกระทบให้ในปีนี้ เนื้อหมูสดขาดตลาด ทำให้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 58 เป็นต้นมา ราคาเนื้อหมูจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยใน 3 ไตรมาสแรกปี 58 เนื้อหมูสดมีราคาสูงขึ้นถึงร้อยละ 6.3

2. ผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่น โดยตั้งแต่เดือน มิ.ย. ก.ย. 58 มณฑลฝูเจี้ยนได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่หลายลูก ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบถึงความต้องการผักผลไม้ในตลาด ทำให้ราคาพืชผักสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดย 3 ไตรมาสแรกปี 58 ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นร้อยละ 7.2 และราคาพืชผักสดสูงขึ้นร้อยละ 7.8

นอกจากนี้ ยังมีราคาสินค้าประเภทอาหารอื่นที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบให้ราคาอาหารของมณฑลฝูเจี้ยนขยายตัวขึ้น ได้แก่ ราคาธัญพืชเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.0 ราคาอาหารจำพวกขนมขบเคี้ยวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 1.5 ราคาสินค้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.8 รวมเป็นอัตราที่สูงขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

  • นโยบายการปรับราคาสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อภาคบริการ

นาง Guo ให้ความเห็นว่า ดัชนีราคาภาคบริการเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่า CPI ของมณฑลฝูเจี้ยนสูงขึ้น โดย ใน 3 ไตรมาสแรก (2558) ราคาภาคบริการโดยรวมของมณฑลฝูเจี้ยน ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.1 สูงกว่าครึ่งปีแรกร้อยละ 0.5 จากการสำรวจราคาภาคบริการมี 41 จาก 58 ประเภท ที่มีอัตราราคาเพิ่มสูงขึ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันในครึ่งปีแรก)

นาง Guo ยังกล่าวว่า นโยบายการปรับราคาสินค้า ส่งผลกระทบต่อภาคบริการอย่างชัดเจน โดยเมื่อเดือน ธ.ค. 57 รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนออกนโยบายปรับราคาสินค้าภาคบริการ อาทิ ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล และในปีนี้ ก็มีบางเมืองที่ดำเนินนโยบายปรับราคาภาคการบริการ ส่งผลกระทบกับค่ารักษาพยาบาลใน 3 ไตรมาสแรกปี 58 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 16.6 (แบ่งเป็นราคาค่าธรรมเนียมการรักษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.9 ค่าฉีดยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7 ค่าเตียงพักฟื้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 ค่าผ่าตัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7) 

ในขณะเดียวกัน ต้นทุนก็เป็นปัจจัยสำคัญให้สถานพยาบาลต้องปรับขึ้นราคาค่าบริการ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลฝูเจี้ยนมีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นภาระขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบเงินเดือนพนักงาน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าบริการส่วนบุคคล ค่ากิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI)  หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำ ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน หากจะมองถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปดัชนีราคาผู้บริโภคจะเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นภาวะของเงินเฟ้อ และยังใช้เป็นเครื่องวัดอำนาจซื้อของผู้บริโภคอีกด้วย

 

CPI ฝูเจี้ยน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน