โพลล์ชี้ ไตรมาสแรกปีนี้ ชาวกว่างซีมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซนต์

29 Apr 2013

เว็บไซต์กรมสถิติเขตฯ กว่างซีจ้วง : ช่วงไตรมาสแรก ปี 56 สถานการณ์เศรษฐกิจกว่างซีมีแนวโน้มสดใส ประชาชนเขตเมืองและเขตชนบทล้วนมีรายได้เพิ่มขึ้น ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ภาครายได้ พบว่า ประชาชนในเขตเมืองมีรายได้เฉลี่ย 7,072 หยวน ในจำนวนนี้ เป็นรายได้ที่สามารถนำมาใช้จ่าย 6,646 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 (หักปัจจัยภาวะเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 9.7)

ขณะที่รายได้ในรูปเงินสดของชาวชนบท 2,301 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 (หักปัจจัยภาวะเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 11.9) รายได้ของชาวชนบทมีอัตราเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่ารายได้ชาวเมือง

ในส่วนของรายได้ภาครัฐ รายได้การคลัง 46,486 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 แบ่งเป็นรายได้งบประมาณสาธารณะ 31,456 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4

รายจ่ายภาครัฐ รายจ่ายงบประมาณสาธารณะ 60,708 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 แบ่งเป็น รายจ่ายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 รายจ่ายหลักประกันที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9 รายจ่ายประกันสังคมและการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.5 รายจ่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6

ราคาสินค้า ช่วง 3 เดือนแรกของปี 56 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเขตฯ กว่างซีจ้วงมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.7 (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5 จุด)

จากการสำรวจสินค้าและบริการ 8 กลุ่ม พบว่ามีการปรับขึ้นถ้วนหน้า ยกเว้นดัชนีราคาสินค้าหมวดคมนาคมและโทรคมนาคมที่ลดลงร้อยละ 0.5

ส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอีก 7 หมวดที่เหลือ พบว่า หมวดอาหารมีอัตราขยายตัวสูงสุดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ตามมาด้วยหมวดที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5

ขณะที่หมวดสุราและยาสูบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 หมวดเครื่องนุ่งห่ม และหมวดการตรวจรักษาพยาบาลและเครื่องใช้ส่วนตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและการบริการซ่อมแซม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 หมวดบันเทิง การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

เฉพาะ นครหนานหนิง เมืองเอกของกว่างซี ในช่วงไตรมาสแรก ดัชนี CPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.6 จุด)

ภาคการใช้จ่าย ผลจากรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.56 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น 118,946 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0

หากแบ่งตามเขตพื้นที่ พบว่า มูลค่าการค้าปลีกฯ ในเขตเมืองเท่ากับ 104,836 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.13 ของมูลค่าการค้าปลีกฯ ทั้งกว่างซี) ส่วนภาคชนบทมีมูลค่า 14,110 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1

หากแบ่งตามประเภทธุรกิจ พบว่า รายได้ธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่ม 11,045 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 (ร่วงลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.3 จุด) ธุรกิจการค้าปลีกสินค้า 107,901 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 (ยารักษาโรค เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 เครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 น้ำมันปิโตรเลียม เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 รถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 อาหารเครื่องดื่ม และยาสูบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8)

BIC ขอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคของกว่างซี ช่วงไตรมาสแรก ปี 56 มูลค่า GDP เท่ากับ 277,939 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 175,497 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4

การลงทุนพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ 26,775 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 12.9 ในจำนวนนี้ เป็นการลงทุนด้านที่พักอาศัยลดลงร้อยละ 7.0

การค้าต่างประเทศมีมูลค่า 6,743 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กร้อยที่ร้อยละ 5.8 (อันดับ 18 ของประเทศ และอันดับ 3 ของมณฑลทางภาคตะวันตก) ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าส่งออก 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ19.2

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน