เสฉวน: วิสาหกิจอุตสาหกรรมเกินครึ่งเปิดทำการอีกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.7 รวมถึงการผลิตหน้ากากขยายตัวเพิ่มขึ้น

27 Feb 2020

 

เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสารของมณฑลเสฉวน (Department of the Provincial Economic and Information Office) ระบุว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 8,114 ราย กลับเข้ามาทำงานในสายงานอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 55.7

“เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าทำงานเกินกว่าร้อยละ 90” แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าจึงทำให้มีวิสาหกิจบางส่วนที่ยังไม่ดำเนินการเปิดตามปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสารของมณฑลเสฉวนกล่าวว่า แม้จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าแต่อัตราการกลับเข้าทำงานของวิสาหกิจอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 5 แห่งต่อวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และเวชภัณฑ์เปิดทำงานตามปกติอีกครั้ง ทั้งนี้ ทางมณฑลเสฉวนได้เร่งดำเนินการออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดการผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 10 ข้อ สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า อาทิ (1) เน้นดูแลพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยเร่งผลิตและจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน เช่น หน้ากาก เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ชุดป้องกัน  เป็นต้น (2) ช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ขาดแคลนกำลังในการผลิตอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อันเนื่องมาจาก ต้นทุนการผลิตที่สูง การจัดหาอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และความยากลำบากในด้านโลจิสติกส์ และ (3) ออกมาตรการในการสร้างแรงจูงใจ โดยจะมีการจ่ายค่าแรงให้แก่พนักงานในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันหน่วยงานผลิตหน้ากากของมณฑลเสฉวนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 30 แห่ง จากเดิมมีเพียง 9 แห่งเท่านั้น โดยมีการจัดจำหน่ายหน้ากากเพิ่มขึ้น 3 เท่า คิดเป็นจำนวน 1.4 ล้านชิ้นต่อวัน

นอกจากนั้น ขณะนี้มีการเร่งดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่สำคัญและพื้นที่ที่มีความต้องการสูง ในส่วนของอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน อาทิ เนื้อสัตว์ น้ำมัน ธัญพืช ฯลฯ โดยเปิดทำการอีกครั้งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 596 แห่ง มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 61.3

เพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถรับมือและผ่านพ้นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและบรรลุการพัฒนาที่มั่นคง มณฑลเสฉวนได้เร่งดำเนินมาตรการและนโยบายด้านการผลิตและการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรับมือกับไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด ซึ่งกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑลเสฉวนได้มีการออกนโยบายในการขยายกิจการด้านการผลิตและกำลังการผลิตของวิสาหกิจภายในมณฑลและมีสร้างกลไกเพื่อช่วยตอบสนองทางด้านการเงินจากสถาบันการเงิน  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา องค์กรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าทั้ง 19 แห่งที่สำคัญของมณฑลเสฉวนได้มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารกลางเป็นจำนวนทั้งสิ้น 720 ล้านหยวน อีกทั้งสถาบันทางการเงินของมณฑลเสฉวนทั้ง 412 แห่งได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคระบาด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.159 พันล้านหยวน

 

เรียบเรียงโดย        นางสาวอรพรรณ  พงษ์กิจการุณ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

แหล่งที่มา:1.       เว็บไซต์ http://scnews.newssc.org/system/20200220/001036771.html โดยอ้างอิงจากสำนักข่าว SCNEWS.NEWSSC.ORG

ฉบับ (วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2563)

2.       เว็บไซต์ https://baijiahao.baidu.com/s?id=1657411605448764472&wfr=spider&for=pc โดยอ้างอิงเว็ปไซต์ BAIJIAHAO.BAIDU

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน