เศรษฐกิจหนิงเซี่ยครึ่งปีแรกเติบโตเล็กน้อย รัฐบาลเล็งส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น

3 Aug 2015

 www.nx.xinhuanet.com รายงานสภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของเขตฯหนิงเซี่ย โดยมีข้อมูลสำคัญดังนี้

1.ดัชนีการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย ที่ผ่านมา

1.1 มูลค่าผลผลิตมวลรวมของทั้งเขตฯหนิงเซี่ย

ในช่วงครึ่งปีแรกเขตฯหนิงเซี่ยมีมูลค่าผลผลิตมวลรวม 112,803 ล้านหยวน อัตราการเติบโตร้อยละ 7.4 แบ่งเป็น

                        อุตสาหกรรมปฐมภูมิ          3,647 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 4.6

                        อุตสาหกรรมทุติยภูมิ          58,671 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.9

                        อุตสาหกรรมตติยภูมิ          50,485 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 6.8

1.2 มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industry)

แบ่งเป็น อุตสาหกรรมหนักมูลค่า 36,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5.1 และอุตสาหกรรมเบามูลค่า 7,410 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 19

1.3 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1,533 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 41.7 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 327 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 1.2 มูลค่าการส่งออก 1,206 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 47.7

1.4 มูลค่าการลงทุน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเขตฯหนิงเซี่ยมีมูลค่า 126,709 ล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 12.8 สูงกว่าอัตราการเฉลี่ยการเติบโตของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเทศร้อยละ 0.4 โดยเป็นวิสาหกิจลงทุนรายใหม่เข้าลงทุนกว่า 211,330 ล้านหยวน

1.5 ยอดค้าปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโต

ในช่วงครึ่งปีแรกเขตฯหนิงเซี่ยมีมูลค่าการค้าปลีกของสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ 36,490 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 6.5

1.6 รายได้ประชากรต่อหัว

ผลสำรวจของสนง.พาณิชย์เขตฯหนิงเซี่ยรายได้ประชากรในเมืองต่อหัวของเขตฯหนิงเซี่ยอยู่ที่ 11,837 หยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 8.2 รายได้ประชากรในชนบทต่อหัวอยู่ที่ 3,426 หยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 8.9

2. สภาพเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย

สนง.พาณิชย์เขตฯหนิงเซี่ยวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของเขตฯหนิงเซี่ยว่าอยู่ในสภาวะที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยจำเป็นต้องเพิ่มการส่งเสริมและสร้างแรงงานทักษะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยสนง.พาณิชย์ฯยังได้สะท้อนข้อเท็จจริงในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเขตฯหนิงเซี่ย โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

2.1 ต้นทุนการขนส่งสูง

สนง.พาณิชย์เขตฯหนิงเซี่ยเปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งของเขตฯหนิงเซี่ยในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.5 สูงกว่าอัตราค่าขนส่งเฉลี่ยของทั้งประเทศที่อยู่ในอัตราร้อยละ 17  ทั้งนี้เขตฯหนิงเซี่ยยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาด้านการขนส่งเนื่องจากมีวิสาหกิจรายใหญ่ด้านการขนส่งเข้าลงทุนในพื้นที่น้อยส่งผลให้มูลค่าและรายได้ไม่มากเพียงพอที่จะพัฒนาธุรกิจด้านการขนส่งให้มีศักยภาพแข่งขันกับพื้นที่มณฑลใกล้เคียง

2.2 การขาดความชำนาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการวิสาหกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจซึ่งวิสาหกิจโดยมากของเขตฯหนิงเซี่ยยังขาดความชำนาญในด้านดังกล่าว รัฐบาลเขตฯหนิงเซี่ยได้ประกาศจะเร่งพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานและฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อให้วิสาหกิจเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันภายใต้“แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการค้าออนไลน์ 135 (银川市电子商务发展 十三五规划)”

2.3 การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่

ปัจจุบันเขตฯหนิงเซี่ยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรและแรงงานทักษะในวิสาหกิจเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจโลจิสติกส์และวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม

2.4 โครงการร่วมทุนมีจำนวนน้อยและมีขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรที่ดินที่เข้มงวด  

เนื่องจากเขตฯหนิงเซี่ยประสบปัญหาการลงทุนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเป็นจำนวนมาก(Unfinished Projects) โครงการที่เคยลงนามลงทุนในพื้นที่ อาทิ โครงการลงทุนก่อสร้าง Suning Logistics Park ของยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า Suning Group และโครงการก่อสร้าง Logistics distribution center ของ Wang Yuan Hyundai Metal & Logistics Group  ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการประกาศกฎหมายการจัดสรรและควบคุมการใช้ที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฉบับล่าสุดเมื่อเดือน เม.ย. 2557 ที่กำหนดให้ (1) การพิจารณาที่ดินที่ใช้ก่อสร้างโครงการ ต้องสัมพันธ์กับจำนวนโครงการที่แจ้งต่อคณะทำงานฯ (2) การขอพื้นที่การก่อสร้างเพิ่มเติม  วิสาหกิจต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้มีความคืบหน้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ในทุกๆเดือน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตสิทธิ์ในการขอพื้นที่การก่อสร้างเพิ่มเติม (3) วิสาหกิจที่มีสัดส่วนการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับอัตราที่รัฐบาลกำหนด เช่น มีการลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนน้อยกว่าสัดส่วนที่ดินที่ได้รับการจัดสรรมาก รัฐบาลมีอำนาจในการลดจำนวนที่ดินส่วนดังกล่าวเพื่อนำไปจัดสรรในด้านอื่นๆต่อไปเป็นต้น การประกาศใช้ระเบียบฯดังกล่าวส่งผลให้เขตฯหนิงเซี่ยปฏิรูปการจัดการที่ดินและขั้นตอนการพิจารณาในการอนุมัติที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการเข้มงวดมากขึ้น

2.5 การค้าระหว่างประเทศลดลง

สนง.ศุลกากรนครหยินชวนวิเคราะห์ถึงสภาพการค้าระหว่างประเทศของเขตฯหนิงเซี่ยในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกที่มีอัตราการเติบโตลดลงกว่าร้อยละ 47.7 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสินค้าส่งออกหลักของเขตฯหนิงเซี่ยได้แก่แร่ธาตุ (แมงกานีส) ปิโตรเคมี เยื่อกระดาษ ทองคำได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมาก แต่ในขณะเดียวกันสินค้าส่งออกในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มและกลุ่มยา Tylosin มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นถึงร้อยละ 8.26และ 18.19 ตามลำดับ

2.6 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและสินค้ามุสลิมเติบโตขึ้น

รายได้ในอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาลและสินค้ามุสลิมในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 762 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 10  ปัจจุบันมีวิสาหกิจที่ผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาลจำนวน 285 แห่ง โดยในจำนวนนี้มีวิสาหกิจขนาดใหญ่จำนวน 54 ราย ที่มีรายได้รวมกันกว่า 389 ล้านหยวนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.1 ของวิสาหกิจแปรรูปทั้งหมดของเขตฯหนิงเซี่ย

3. แผนการพัฒนาเศรษฐกิจเขตฯหนิงเซี่ยในช่วงครึ่งปีหลัง

3.1 เดินหน้าโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและสินค้ามุสลิมในนครหยินชวน

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและสินค้ามุสลิมเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญของรัฐบาลเขตฯหนิงเซี่ยโดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในนครหยินชวน ในปี 2015 รัฐบาลนครหยินชวนวางเป้าหมายการก่อสร้าง 38 โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 2,276 ล้านหยวน โดยในช่วงครึ่งปีแรกประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนได้กว่า 520 ล้านหยวนหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.85 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

นอกจากการดึงดูดให้วิสาหกิจฮาลาลต่างชาติเข้าลงทุนในพื้นที่แล้ว เขตฯหนิงเซี่ยยังได้สนับสนุนให้วิสาหกิจฮาลาล “ก้าวออกไป” ลงทุนในต่างประเทศด้วยเช่นกันอาทิ นครดูไบและประเทศมาเลเซียรวมไปถึงการลงทุนในประเทศที่กรุงปักกิ่งและนครกว่างโจว

3.2  ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ

โดยการจัดงานมหกรรมและการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้รัฐบาลเขตฯหนิงเซี่ยยังให้ความสำคัญต่อการร่วมมือกับมณฑลใกล้เคียงในด้านการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมโดยปัจจุบันเขตฯหนิงเซี่ยได้ลงนามความร่วมมือกับ Inner Mongolia ในด้านการจัดสรรน้ำในแม่น้ำเหลืองเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้ รวมถึงความร่วมมือด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ทะเลทราย

4. บทสรุป

เขตฯหนิงเซี่ยมีความพยายามในการยกระดับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอาทิ อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปไวน์ อุตสาหกรรมฮาลาลและความพยายามในการพัฒนาเขตการค้าการลงทุนที่สำคัญในพื้นที่ (Ningxia Inland Pilot Zone, Yinchuan Comprehensive Bonded Zone) ให้มีศักยภาพในการดึงดูดวิสาหกิจให้มาลงทุนมากยิ่งขึ้นและการกระตุ้นในเกิดการบริโภคในพื้นที่มากขึ้นโดยส่งเสริมให้มีการสร้างระบบข้อมูลพื้นฐานและฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อเป็นช่องทางในการทำธุรกิจออนไลน์และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผลิตในเขตฯหนิงเซี่ยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

1. www.mlr.gov.vn

2. www.nx.xinhuanet.com/newscenter/2015_07/18/c_1115964326.htm

3. http://www.northnews.cn/2015/0716/1972938.shtml

4. http://www.nxtj.gov.cn/nxtjjxbww/tjsj/ydsj/201507/t20150723_55946.html

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน