เศรษฐกิจครึ่งปีแรกมณฑลส่านซีเติบโตอย่าง “ค่อยเป็นค่อยไป”

9 Aug 2016

รายงานสภาวะเศรษฐกิจของมณฑลส่านซีช่วงครึ่งปีแรกของปี 2016 ภาพรวมยังคงอยู่ในสภาวะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สภาพเศรษฐกิจโดยรวม

          1.1 ผลผลิตมวลรวมในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2016 มณฑลส่านซี มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 7.2 (ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วราวร้อยละ 1.1)  แบ่งเป็น

             – อุตสาหกรรมปฐมภูมิ 44,227 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

             – อุตสาหกรรมทุติยภูมิ 393,673 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

             – อุตสาหกรรมตติยภูมิ 382,885 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

          1.2 รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 9,411 หยวน/ คน ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 8.6

             – รายได้ประชากรชาวเมืองเฉลี่ยต่อหัว 14,154 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

             – รายได้ประชากรในชนบทเฉลี่ยต่อหัว 4,763 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

          1.3 ดัชนีราคาผู้บริโภค ขยายตัวร้อยละ 1.5

2. ภาคการเกษตร  

ภาคการเกษตรยังคงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมทำรายได้ให้แก่มณฑลส่านซี ในช่วงครึ่งปีแรกผลผลิตทางการเกษตรมีการเติบโตสูงขึ้น

          – ปริมาณผลผลิตข้าวฤดูร้อน (summer grains) รวม 4.79 ล้านตัน

          – ปริมาณผลไม้ 1.28 ล้านตัน (โดยเฉพาะ ลูกท้อ, แอปริคอท, เชอร์รี่, แตงโม และสตรอเบอร์รี่ ที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.3, 2.5, 21.9,5.8 และ 7.1 ตามลำดับ)

3. ภาคอุตสาหกรรม

ในช่วงครึ่งปีแรก มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large scale industry) มีมูลค่า 965,799 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่มีผลกำไร 37,460 ล้านหยวน ลดลงจากปีที่ผ่านมาราวร้อยละ 19.4

ทั้งนี้พบว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มิใช่กลุ่มพลังงานและเหมืองแร่ มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่า โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีไฮเทค (กลุ่มสินค้าอิเลคทรอนิกส์และการสื่อสาร) มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 42.7

4. แนวโน้มการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เริ่มดีขึ้น   

มูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ช่วงครึ่งปีแรกจำนวน 815,659 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสามารถจำแนกออกเป็น

          – การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ใน private sector จำนวน 35,082 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 4  

          – การลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ช่วงครึ่งปีแรกจำนวน 117,063 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และอัตราการเติบโตเร็วกว่าช่วงไตรมาสที่ 1 ราว ร้อยละ 3.5        

5. การบริโภคในพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้น  

มูลค่าการค้าปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ (Total retail sales of social consumer goods) จำนวน 339,988 ล้านหยวน เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 10.2 โดยจำแนกเป็น

 6. การค้าระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2016 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศจำนวน 94,754 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 โดยแบ่งเป็น

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีรายงานว่าการเติบโตของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในวิสาหกิจต่างประเทศ (foreign-funded enterprises) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในวิสาหกิจประเภทดังกล่าวมีจำนวน 68,687 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 17.49 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.5 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งมณฑล

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของมณฑลส่านซีได้แก่ 1) ไต้หวัน 2) เกาหลีใต้ 3) สหรัฐอเมริกา 4) ฮ่องกง และ 5) ญี่ปุ่น โดยไต้หวันก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งกับมณฑลส่านซีเป็นครั้งแรก ด้วยมูลค่า 22,022 ล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 48.56 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว   

7. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน ได้วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมณฑลส่านซีในช่วงครึ่งปีแรก โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

        7.1  การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของมณฑลส่านซี

มณฑลส่านซีเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ) จึงทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมามณฑลส่านซีมีอุตสาหกรรมหนักเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ แต่ในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลฉบับที่ 11 รัฐบาลมณฑลส่านซีเริ่มให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปและปรับปรุงอุตสาหกรรมหนักที่ก่อให้เกิดมลภาวะและให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า สอดคล้องกับข้อมูลของนาย ฟาง เหวยเฟิง ประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมและปฏิรูปมณฑลส่านซี ที่กล่าวว่า มณฑลส่านซีกำลังเข้าสู่ยุคการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (restructuring) อุตสาหกรรมในพื้นที่จาก อุตสาหกรรมหนัก เป็น อุตสาหกรรมเบา โดยเฉพาะ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทค ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ซอฟแวร์, การพิมพ์ 3 มิติ, การแพทย์ (Bio-medicine), การสื่อสาร, พลังงานใหม่, Semiconductor 2) กลุ่มธุรกิจ Modern Service ได้แก่ Software and service outsourcing, โลจิสติกส์ เป็นต้น

ปัจจุบันมณฑลส่านซีสนับสนุนการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคจำนวนมาก สถิติในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2016 พบว่า วิสาหกิจที่ลงทุนเพิ่มในเขตไฮเทคโซนแล้วกว่า 27 ราย มูลค่า 47,200 ล้านหยวน (ปัจจุบันมีวิสาหกิจลงทุนถึง 40,000 ราย ซึ่งสูงเป็นลำดับที่ 2 ของเขตฯ ทั้งหมด 146 แห่งทั่วประเทศ)

        7.2 มณฑลส่านซีเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม

มณฑลส่านซีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางให้เป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังประเทศกลุ่มเอเชียกลาง โดยระบบขนส่งรางนานาชาติ (ฉางอันห้าว) ที่ใช้เวลาการขนส่งสินค้าจากนครซีอานไปยังเมืองอัลมาตีเพียง 6 วัน และสามารถกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเอเชียกลาง 5 ประเทศ กว่า 44 เมือง ทั้งนี้เส้นทางการขนส่งดังกล่าวฯ กลายมาเป็นจุดกระจายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเส้นทางสายไหมในปัจจุบัน, มีการอนุมัติเส้นทางบินตรงซีอาน-อัลมาตี เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

ปัจจุบันนครซีอานมีเที่ยวบินนานาชาติ 36 เที่ยวบิน ไป 18 ประเทศ เชื่อมโยงเมืองสำคัญ 31 เมืองทั่วโลก โดยรัฐบาลมณฑลส่านซีมีเป้าหมายที่จะเพิ่มเส้นทางการขนส่งไปยังกลุ่มประเทศเอเชียกลางมากขึ้น พร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาสายการบินฉางอัน (Airchangan) ให้มีบริการในหลากหลายเส้นทางมากขึ้นและเพิ่มอากาศยานสำหรับรองรับผู้โดยสารจำนวน 85 ลำ ภายใน ปี 2020 (Airchangan ได้รับการอนุมัติจากการบินพลเรือนแห่งชาติให้ทำการบินได้อย่างอิสระเมื่อ 9 พ.ค. 2559 ภายหลังอยู่ภายใต้การบริหารของ Hainan Airlines มาตั้งแต่ปี 2002)

        7.3 การยกระดับความเป็นอยู่ประชากรชนบท

รัฐบาลส่านซียังคงให้ความสำคัญแก่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชากรชนบท ด้วยการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือและโครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ด้วยงบประมาณ 4,336 ล้านหยวน สร้างงานและเข้าถึงประชาชนกว่า 168,000 คน, การเร่งสร้างระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอุปกรณ์การสื่อสารและอินเตอร์เน็ต เนื่องจากปัจจุบันประชากรชนบทก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ การบริโภคสินค้าในมณฑลปี 2015 มีมูลค่าการบริโภคสินค้าในเขตชนบทจำนวน 78,320 ล้านหยวน โดยสูงกว่าอัตราการบริโภคสินค้าในเขตเมืองซึ่งขยายตัวร้อยละ 10.7  และในช่วงครึ่งปี 2016 ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ของมณฑลเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 78.73 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีจำนวน 7,873 ล้านหยวน

บทสรุป

จากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของมณฑลส่านซีจะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนามณฑลส่านซีตามนโยบายหลักของประเทศ อาทิ ผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมไฮเทค การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและเป้าหมายสร้างสังคมกินดีอยู่ดี ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อการสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของมณฑล

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.sei.gov.cn/20160630/2011sbl.htm

2. http://www.xdz.com.cn/info/20504/154622.htm

3. http://money.163.com/16/0803/21/BTITHMB000253B0H.html

4. http://news.ifeng.com/a/20160513/48766387_0.shtml

 

เศรษฐกิจShaanxiส่านซีEconomicGrowthไตรมาส

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน