หนิงเซี่ยเจ้าภาพการประชุม “Global Times Leader Roundtable” ผู้นำธุรกิจระดับโลกถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจของจีน

25 Nov 2013

• การประชุมโต๊ะกลมเศรษฐกิจภาพรวมของจีนและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยประกอบด้วยการประชุมและหารือด้านพลังงาน,อาหาร,การบริการและการถ่ายโอนอุตสาหกรรม

• นักวิชาการเปรียบสภาวการณ์เศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันเป็น “East Slow West Fast” อันเนื่องจากปัญหาค่าแรง,ข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ ที่ทำให้วิสาหกิจจำนวนมากเริ่ม “เบนเข็ม” ย้ายฐานการผลิตมายังจีนตะวันตก

• รัฐบาลผลักดันหนิงเซี่ยให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับมณฑลอื่นๆที่พัฒนาแล้ว เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต

รายงานข่าวจากสำนักข่าวโกบอลไทม์(www.huanqiu.com) ถึงการจัดงาน Global Times Leaders Roundtable โดยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยกับสำนักข่าว Global Times โดยเป็นการประชุมโต๊ะกลมเศรษฐกิจภาพรวมของจีนและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย โดยมีรองประธานเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยนายหวัง เหอซานและนายหู ยี่จิ้น บรรณาธิการบริหาร Global Times รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิตัวแทนจากศูนย์แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ(International Economic Exchange Center),อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,รองผู้อำนวยการประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิคกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)และตัวแทนวิสาหกิจระดับโลกเข้าร่วมการประชุมและหารือแนวทาง

การประชุมในครั้งนี้มีแนวความคิดจากสภาวะปัจจุบันของเศรษฐกิจจีนที่เรียกว่า “East Slow West Fast” ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ทางจีนตะวันออกมีวิสาหกิจผู้ผลิตจำนวนมากที่ประสงค์ย้ายฐานการผลิตเนื่องจากค่าแรงในพื้นที่เดิมปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับสภาพทางพื้นที่จีนตะวันตกที่เอื้ออำนวย มีปริมาณพื้นที่ที่ไม่จำกัด ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ทำให้พื้นที่ทางด้านตะวันตกของจีนมีศักยภาพในการเป็นพื้นที่รองรับการถ่ายโอนทางเศรษฐกิจได้ไม่ยาก

การประชุมแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ได้แก่

1.การพัฒนาและปัญหาความมั่นคงทางด้านพลังงาน (Energy Security and Energy development)

การประชุมในหัวข้อดังกล่าวมีนายหาน เหวินเคอผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์พลังงาน NDRC,ประธาน CIEG ให้ความรู้ในด้านการพัฒนาพลังงานของหนิงเซี่ยรวมถึงวิเคราะห์การจัดการและทิศทางการขนส่งพลังงานประเภทน้ำมันก๊าดและเทคโนโลยีถ่านหินเคมี

2.ความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรแนวทางใหม่ (Tongue Crisis: New Agriculture and Food Safety)

การประชุมในประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจค่อนข้างมากเนื่องจากปัญหาทางด้านอาหารรวมไปถึงแนวทางการเกษตรระบบใหม่เป็นปัญหาที่ส่งผลและมีความเกี่ยวข้องกับส่วนรวม โดยประเด็นหารือด้านการจัดการมาตรฐานการรักษาคุณค่าทางโภชนาการให้ถึงมือผู้บริโภคกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากที่ประชุมอย่างมาก โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศรวมไปถึงนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติของไทยร่วมสนทนาและหารือในประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน

3.กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทข้ามชาติ (Foreign companies with social responsibility strategy)

การประชุมในประเด็นดังกล่าว เป็นการหารือในด้านมาตรฐานการความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กรและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี

4.การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิต

การประชุมในด้านดังกล่าวเป็นการกลาวแนะนำถึงศักยภาพการเป็นพื้นที่รองรับการถ่ายโอนทางอุตสาหกรรมของพื้นที่จีนตะวันตก พร้อมทั้งการหารือในหัวข้อการปฏิรูปมาตรการทางการเงินเพื่อรองรับเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ซึ่งการจัดการประชุมโต๊ะกลมในครั้งนี้นับเป็นการจัดงานในเขตตะวันตกของจีนเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยที่มีศักยภาพในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศรวมไปถึงความพร้อมในการจัดงานการประชุมขนาดใหญ่ที่ได้รับคำชมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากถึงความพร้อมของคณะทำงานจากรัฐบาลเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย

“หนิงเซี่ย กับการเตรียมพร้อมเป็นฐานรองรับการถ่ายโอนทางอุตสาหกรรม”

ในอดีตเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย ถือเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญและการคมนาคมติดต่อกับพื้นที่อื่นๆเป็นไปอย่างยากลำบาก ด้วยสภาพที่ตั้งที่เป็นภูเขาสูงล้อมรอบ ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น แต่ภายหลังที่รัฐบาลกลางได้ประกาศนโยบายมุ่งตะวันตกเมื่อปี 1999 ได้เปลี่ยนให้เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยในปัจจุบัน กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่กำลังพัฒนาเพื่อสะสมศักยภาพเตรียมพร้อมสำหรับรองรับการถ่ายโอนทางอุตสาหกรรมจากฝั่งตะวันออกในอนาคต

ปัจจุบันนครหยินชวนเมืองเอกของหนิงเซี่ยได้รับการประกาศจากรัฐบาลให้เป็นพื้นที่จุดศูนย์กลางของการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยเมื่อปลายปี 2011 รัฐบาลกลางประกาศจัดตั้งพื้นที่เขตทดลองเศรษฐกิจแห่งใหม่ของนครหยินชวน(Ningxia Inland Pilot economic zone) โดยนายหลี่ เค่อเฉียง รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้กล่าวว่า “รัฐบาลกลางให้ความสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคตะวันตกมาโดยตลอด ซึ่งโครงการนี้ยังแสดงให้เห็นถึงนโยบายในการพัฒนาทางทิศตะวันตกของจีนและยังเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานพื้นที่ในจีนตะวันตกเฉียงเหนือให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของประเทศที่กำลังพัฒนา"

นอกเหนือจากนี้รัฐบาลยังได้เปิดสวนโลจิสติกส์หนิงเซี่ยที่พร้อมเชื่อมโยงเข้ากับระบบการขนส่งกับพื้นที่ในส่วนอื่นๆของประเทศรวมถึงข่าวการอนุมัติเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครหยินชวน โดยเขตคลังสินค้าฯดังกล่าวยังถือเป็นเขตฯที่มีกระบวนการพิจารณาและดำเนินการจัดตั้งเร็วที่สุด เพียง 64 วัน ซึ่งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ถือเป็นอีกสิ่งที่รัฐบาลกลางช่วยผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. หนิงเชี่ยเตรียมเดินหน้าโครงการก่อสร้างพื้นที่เขตทดลองเศรษฐกิจแห่งใหม่ 

2. อนุมัติแล้ว!! เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครหยินชวน

3.เขตอุตสาหกรรมพลังงานหนิงตงรุ่ง!! รัฐบาลหนิงเซี่ยทุ่มงบประมาณขยายและปรับปรุงพื้นที่ใหม่ 

4. ไทยอย่ารอช้า! กับโอกาสทางธุรกิจฮาลาลในหนิงเซี่ย

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://china.huanqiu.com/roll/2013-11/4580280.html

2. http://money.163.com/13/1115/03/9DMKSLBS00253B0H.html

3. http://finance.huanqiu.com/roll/2013-11/4565443.html

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน