รู้จัก “เขตทดลองการค้าเสรีกว่างซี” (Video)

12 Sep 2019

ไฮไลท์

  • ปัจจุบัน ประเทศจีนมีเขตทดลองการค้าเสรีจีน (Pilot Free Trade Zone) จำนวน 18 แห่ง และล่าสุด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 รัฐบาลจีนได้ประกาศบัญชีรายชื่อเขตทดลองการค้าเสรีจีนชุดที่ 5 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มณฑลซานตง มณฑลเจียงซู เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑลเหอเป่ย มณฑลยูนนาน และมณฑลเฮยหลงเจียง
  • สำหรับ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง” มีพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตทดลองการค้าเสรีอยู่ใน 3 เมือง ได้แก่ นครหนานหนิง (เมืองเอก) เมืองชินโจว (เมืองท่า) และเมืองฉงจั่ว (เมืองชายแดน) รวมพื้นที่ 119.99 ตารางกิโลเมตร โดยมีแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกันตามข้อได้เปรียบของแต่ละพื้นที่
  • ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของเขตทดลองการค้าเสรีกว่างซีเน้นแสดงศักยภาพความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งของมณฑลในการเป็น Gateway การพัฒนาและการเปิดสู่ภายนอกของพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่าง โดยเฉพาะธุรกิจบริการสมัยใหม่ การเงิน และโลจิสติกส์

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 รัฐบาลจีนไฟเขียวอนุมัติจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีชุดใหม่ จำนวน 6 แห่ง ในมณฑลซานตง มณฑลเจียงซู เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑลเหอเป่ย มณฑลยูนนาน และมณฑลเฮยหลงเจียง ทำให้ปัจจุบันจีนมีเขตทดลองการค้าเสรีจีนตั้งอยู่ 18 แห่งทั่วประเทศ

เขตทดลองการค้าเสรี (Pilot Free Trade Zone) หรือ PFTZ คืออะไร เข้าใจง่ายๆ คือ เขตพื้นที่พิเศษที่ได้รับนโยบาย/สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนมากกว่าข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) เป็นเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าต่างประเทศแบบปลอดภาษี รวมถึงการนำเข้าสินค้าสำหรับการแปรรูปเพื่อส่งออกด้วย

เขตทดลองการค้าเสรีชุดใหม่ใน 6 มณฑลนี้ได้ให้ความสำคัญกับ นวัตกรรมทางสถาบัน” (Institutional Innovation) หรือกฎกติกาใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว โดยเฉพาะด้านการลงทุน การค้า การเงิน และกลไกการตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการ เปิดสู่ภายนอก” (Opening-up) ในระดับที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละแห่งจะมีแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกันตามข้อได้เปรียบของแต่ละมณฑล ที่น่าสนใจ คือ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑลยูนนาน และมณฑลเฮยหลงเจียง เป็น 3 มณฑลชายแดนที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีในครั้งนี้

สำหรับ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง” มีเขตพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตทดลองการค้าเสรีอยู่ใน 3 เมือง ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองชินโจว และเมืองฉงจั่ว รวมพื้นที่ 119.99 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลที่น่าสนใจของ เขตทดลองการค้าเสรีกว่างซี” มีดังนี้

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ เป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาและการเปิดสู่ภายนอกของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนล่างของประเทศจีน เป็นทางออกสู่ทะเลของพื้นที่ภาคตะวันตกของภาคกลางตอนล่าง เป็นข้อต่อของเส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ (ILSTC) และเป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI)

บทบาทหน้าที่/ฟังก์ชันของเขตทดลองการค้าเสรีกว่างซี  ได้แก่

(1) นครหนานหนิง (เมืองเอก) มีพื้นที่ 46.8 ตร.กม. ซึ่งครอบคลุมเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรหนานหนิงด้วย มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจบริการสมัยใหม่ อาทิ การเงินสมัยใหม่ โลจิสติกส์อัจฉริยะ เศรษฐกิจดิจิทัล และสื่อทางวัฒนธรรม (Cultural media) อุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging Industry) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้เขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการเงินมุ่งสู่อาเซียนและเป็นข้อต่อสำคัญบนเส้นทาง ILSTC

(2) ท่าเรือชินโจว (เมืองท่า) มีพื้นที่ 58.19 ตร.กม. ซึ่งครอบคลุมเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนชินโจวด้วย มุ่งเน้นการพัฒนาท่าเรือและระบบโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ เคมีสีเขียว (Green Chemistry) ชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์พลังงานทางเลือก ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการแพทย์ชีวภาพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้เขตพื้นที่ดังกล่าวเป็น Gateway Port ของเส้นทาง ILSTC และเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล

(3) เมืองฉงจั่ว (เมืองชายแดน) มีพื้นที่ 15 ตร.กม. ซึ่งครอบคลุมเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรผิงเสียงด้วย มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าข้ามแดน โลจิสติกส์ข้ามแดน การเงินข้ามแดน การท่องเที่ยวข้ามแดน และแรงงานข้ามแดน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้เขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมข้ามแดนและเป็นหน้าด่านของเส้นทาง ILSTC

จะเห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา กว่างซีได้รับนโยบายหลายอย่างจากรัฐบาลกลางที่เอื้อต่อการพัฒนามณฑล พร้อมเสริมสร้างและขยายความร่วมมือกับอาเซียนและไทย นับจากนโยบายการเป็นประตูสู่อาเซียนอย่างรอบด้าน ยุทธศาสตร์เส้นทาง ILSTC นโยบายการเป็นประตูด้านการเงินสู่อาเซียน และล่าสุด เขตทดลองการค้าเสรีกว่างซี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของกว่างซีอย่างมาก อันเป็นอีกโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำการค้าและการลงทุนในจีน

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562
       เว็บไซต์ www.gov.cn (中华人民共和国中央人民政府) ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน