มณฑลเสฉวนมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกมากกว่า 800,000 ล้านหยวนในปี 2563

27 Jan 2021

มณฑลเสฉวนมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกมากกว่า 800,000 ล้านหยวนในปี 2563

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ศุลกากรประเทศจีนได้รายงานว่า มณฑลเสฉวนมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกในปี 2563 ทั้งสิ้น 808,190 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 อยู่ในอันดับที่ 8 ของนคร/มณฑลที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกมากที่สุดในประเทศจีน เมื่อเทียบกับปี 2562 (เพิ่มขึ้น 2 อันดับ) โดยมีมูลค่าการส่งออก 465,430 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 และมูลค่าการนำเข้า 342,760 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2563 มณฑลเสฉวนมีมูลค่า การนำเข้าและส่งออก 74,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 16.7 โดยมีมูลค่าการส่งออก 43,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 และมูลค่าการนำเข้า 30,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3

ในปี 2563 การค้าระหว่างประเทศของมณฑลเสฉวนยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและปรับลำดับที่สูงขึ้นจากปี 2562 ได้สะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันของมณฑลที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
  แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลให้มณฑลเสฉวนต้องเผชิญปัญหาการค้ากับต่างประเทศ แต่ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนทำให้มณฑลเสฉวนสามารถรักษาเสถียรภาพการค้ากับต่างประเทศได้อย่างดี โดยมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของมณฑลเสฉวนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดยยังคงรักษาอัตราการเติบโตให้อยู่ในเลขสองหลักได้
 2. มูลค่าการนำเข้าและการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้ารายใหญ่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  ปี 2563 คู่ค้ารายใหญ่ 5 อันดับแรกของมณฑลเสฉวน ได้แก่ (1) สหรัฐอเมริกา (2) อาเซียน (3) สหภาพยุโรป        (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) (4) ไต้หวัน และ (5) ญี่ปุ่น รวมทั้งการค้าระหว่างมณฑลเสฉวนกับประเทศตามแนวข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง โดยมีอัตราเพิ่มขึ้น ดังนี้
ลำดับ ภูมิภาค/ประเทศ มูลค่า (ล้านหยวน) เพิ่มขึ้นร้อยละ
1 สหรัฐอเมริกา 171,980 13.5
2 อาเซียน 156,800 16.8
3 สหภาพยุโรป (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) 152,890 27.4
4 ไต้หวัน 50,530 20.4
5 ญี่ปุ่น 45,438 18.1
ประเทศตามแนวข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง 245,490 24

 

 1. สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าแปรรูปเพิ่มขึ้น
  ปี 2563 มณฑลเสฉวนมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าแปรรูปจำนวน 513,020 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 คิดเป็นร้อยละ 63.5 ของประเภทสินค้านำเข้าทั้งหมด สำหรับสินค้าทั่วไปมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 168,280     ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 6
 2. มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการนำเข้าและส่งออกมีอัตราที่เพิ่มขึ้น
  ปี 2563 การลงทุนในอุตสาหกรรมการนำเข้าและส่งออกกับต่างประเทศมีมูลค่า 571,980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 คิดเป็นร้อยละ 70.8 ของมูลค่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การลงทุนจากภาคเอกชนมีมูลค่า 118,433 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐ 51,360 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 9.2
 3. นครเฉิงตูยังคงรักษาสถานะการเป็นผู้นำด้านการนำเข้าและส่งออกของมณฑลเสฉวน
  ปี 2563 เมืองที่มีการนำเข้าและส่งออกสูงสุดของมณฑลเสฉวน ได้แก่ (1) นครเฉิงตู มีมูลค่าการการนำเข้าและส่งออก 715,420 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 คิดเป็นร้อยละ 88.5 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของมณฑลเสฉวน (2) เมืองเหมียนหยาง มีมูลค่าการการนำเข้าและส่งออก 21,630 ล้านหยวน (3) เมืองอี๋ปิน มีมูลค่าการการนำเข้าและส่งออก 18,300 ล้านหยวน และ (4) เมืองเต๋อหยาง มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 11,640 ล้านหยวน
 4. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครองตำแหน่งสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
  ปี 2563 มณฑลเสฉวนมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 408,240 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 คิดเป็นร้อยละ 87.7 ของผลิตภัณฑ์ส่งออกทั้งหมด โดยมีการส่งออกอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 97,020 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 คอมพิวเตอร์พกพา 111,680 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 แท็บเล็ต 7,883    ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานมีมูลค่า 20,290 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 17.5 คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของผลิตภัณฑ์ส่งออกทั้งหมด การส่งออกภาคผลิตภัณฑ์การเกษตรมีมูลค่า 4,490 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 9.9

ปี 2563 มณฑลเสฉวนมีมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 309,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 คิดเป็นร้อยละ 90.4 ของผลิตภัณฑ์  นำเข้าทั้งหมด แบ่งเป็นอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 222,090 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 นอกจากนี้ ยังมีมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 5,750 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

 1. การใช้ประโยชน์จากนโยบายเขตปลอดภาษี

ปี 2563 เขตปลอดภาษีไฮเทคโซนนครเฉิงตู มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 549,170 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 คิดเป็นร้อยละ 68 ของการนำเข้าและส่งออกในเขตปลอดภาษีทั้งหมดในมณฑลเสฉวน โดยการส่งออกมีมูลค่า 299,510 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 และการนำเข้ามีมูลค่า 249,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.6

แหล่งที่มา Chengdu Customs District P.R.CHINA (25 ม.ค. 2564)

http://chengdu.customs.gov.cn/chengdu_customs/519400/519402/3519692/index.html

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน