มณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจทางทะเล จะมีผลใช้บังคับในวันปีใหม่ปีหน้า

15 Dec 2023

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 รัฐบาลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจทางทะเล เพื่อพัฒนาฝูเจี้ยนให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นมณฑลแห่งเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่งของจีนตามยุทธศาสตร์การเป็นมหาอำนาจทางทะเลของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจทางทะเลข้างต้น ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ อาทิ การปกป้อง “สิทธิและผลประโยชน์” ของจีนในน่านน้ำใกล้เคียงและน่านน้ำที่อยู่ห่างไกล

(1) การส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือ โดยมุ่งพัฒนาระบบท่าเรืออัจฉริยะ การส่งเสริมด้านการบูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งทางบก ทางเรือ และทางราง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สายเรือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า และกรมศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งหลากหลายรูปแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะ อาทิ ระบบจัดการข้อมูลการจราจร ระบบเชื่อมต่อ Big Data จากระบบต่าง ๆ และระบบชำระเงินแบบ QR Code เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ แก้ปัญหาการจราจร ลดมลภาวะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม

(2) การพัฒนา “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” โดยส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy Zoning) ที่เมืองเซี่ยเหมิน มุ่งเน้นการสร้างฐานรายได้ในพื้นที่จากการใช้ทรัพยากรทางทะเล ทั้งการประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ การต่อและซ่อมบำรุงเรือ การขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเล และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล รวมถึงยังช่วยให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

(3) การพัฒนาการประมงทะเล โดยเน้นการสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำประมงนอกชายฝั่งและประมงน้ำลึกอย่างยั่งยืนและครบวงจรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการออกใบอนุญาตทำการประมงในระดับที่เหมาะสมกับผลผลิตของทรัพยากร การควบคุมเครื่องมือทำการประมง การปรับปรุงมาตรการควบคุมกองเรือ และกลไกการยับยั้งการละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น โดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง ซึ่งมีระบบติดตามเรือประมงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลได้ดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีอัตรากำลังเพื่อติดตามและตรวจสอบการทำการประมงที่มีความเสี่ยงสูง

(4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล อาทิ การลดมลพิษทางทะเล การป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและวัสดุกัมมันตภาพรังสีสู่ทะเล การกำจัดขยะทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การแจ้งเตือนและกู้ภัยฉุกเฉินทางทะเล การก่อสร้างฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง เพื่อพัฒนามณฑลฝูเจี้ยนเป็นมณฑลสาธิตมาตรฐานแห่งอารยธรรมระบบนิเวศทางทะเลของจีน

ทั้งนี้ มณฑลฝูเจี้ยนเป็นมณฑลที่มีการพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างมหาศาล โดยในบางพื้นที่ ทรัพยากรทางทะเลก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนจำนวนมากภายในระบบเศรษฐกิจ แต่พื้นที่เหล่านี้ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทำให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลง การนำมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจทางทะเลดังกล่าวเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับฝูเจี้ยนที่จะต้องผลักดันให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป      

แหล่งอ้างอิง https://fjnews.fjsen.com/2023-11/24/content_31464607.htm

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน