ปี 56 เศรษฐกิจดี ชาวหนานหนิงกระเป๋าตุง

11 Feb 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ปี 56 นครหนานหนิงสามารถรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีต่อเนื่อง และยังคงเป็นหัวแรงหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกว่างซี

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีมูลค่า 280,354 ล้านหยวน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.49 ของมูลค่า GDP กว่างซี) ขยายตัวร้อยละ 10.3 (กว่างซีขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.2)

ภาคเกษตรกรรม มูลค่าการผลิตภาคเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์และประมง 57,815 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 4.91

ผลผลิตธัญพืช 2.234 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.89 ผลผลิตพืชผัก 3.959 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.33 ผลผลิตผลไมม้ 1.705 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.97 และผลผลิตเนื้อสัตว์ 0.656 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62

ภาคอุตสาหกรรม มูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 255,475 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 20.63 แบ่งเป็นมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมหนัก 139,926 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 26.06 และมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมเบา 115,549 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 14.66 (อุตสาหกรรมหนักมีการขยายตัวสูงกว่าอุตสาหกรรมเบาร้อยละ 11.4 จุด)

มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเกษตร 34,993 ล้านหยวน มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมแปรรูป 111,089 ล้านหยวน และมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมบริการ 134,273 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 4.8 / 14.6 และ 8.1 ตามลำดับ

สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมของนครหนานหนิง ปี 2556

ดัชนี

อุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมแปรรูป

อุตสาหกรรมบริการ

ปี 2555

12.90

38.38

48.72

ปี 2556

12.78

39.62

47.90ตัวเลขข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมของนครหนานหนิงมีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) มากขึ้น

การลงทุน มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 247,501 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 23.4 ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 110,974 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 29.16 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.83 ของการลงทุนทั้งหมด)

ภาคอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่เปิดงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ 7.21 ล้าน ตร.ม. ขยายตัวร้อยละ 4.02 พื้นที่ดำเนินงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย 32.123 ล้าน ตร.ม. ขยายตัวร้อยละ 1.74 และพื้นที่จำหน่ายที่อยู่อาศัย 7.026 ล้าน ตร.ม. ขยายตัวร้อยละ 11.7

การอุปโภคบริโภค มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 145,084 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 14.01 แบ่งเป็นมูลค่าการค้าปลีกฯ ในเขตเมือง 136,545 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 13.92 และเขตชนบท 8,539 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 15.39 (พื้นที่เขตชนบทมีการขยายตัวสูงกว่าในเขตเมือง)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยายตัวร้อยละ 2.1 (ลดลงร้อยละ 0.8 จุดจากปี 2555) โดยราคาสินค้าหมวดเครื่องนุ่งห่มและหมวดอาหารมีการปรับตัวสูงสุดที่ร้อยละ 4.7 และ 3.9 ตามลำดับ ขณะที่หมวดการตรวจรักษาพยาบาลและเครื่องใช้ส่วนตัว และหมวดสุราและยาสูบ ลดลงร้อยละ 0.3 และ 1.1 ตามลำดับ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงร้อยละ 0.1

การค้าต่างประเทศ มูลค่ารวม 4,412 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 6.6 แบ่งเป็น มูลค่าการนำเข้า 2,068 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 26.91 และมูลค่าการส่งออก 2,353 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 6.54

รายได้ ชาวเมืองนครหนานหนิงมีรายได้เฉลี่ยที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ 24,817 หยวน (สูงเป็นอันดับ 1 ของกว่างซี) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2,256 หยวน คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 10.0 (อัตราขยายตัวสูงเป็นอันดับ 4 ของกว่างซี) หักภาวะเงินเฟ้อขยายตัวสุทธิร้อยละ 7.7

ทั้งนี้ ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตชิงซิ่ว (Qing Xiu Area, 青秀区) ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ของนครหนานหนิง มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด 31,492 หยวน ขยายตัวร้อยละ 10.2 ตามมาด้วยชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตซิงหนิง (Xing Ning Area, 兴宁区) ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าในกลางเมือง มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด 27,417 หยวน ขยายตัวร้อยละ 10.3

ขณะที่ ชาวชนบทนครหนานหนิงมีรายได้เฉลี่ยสุทธิ 7,685 หยวน (สูงเป็นอันดับ 7 ของกว่างซี) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 908 หยวน คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 13.4 หักภาวะเงินเฟ้อขยายตัวสุทธิร้อยละ 10.7

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน