ตื่นตัว!!! 3 เมืองฝั่งตะวันออกของกว่างซีรวมกลุ่ม “คลัสเตอร์” เสริมแกร่งสู้แข่งขัน

29 May 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีผ่านร่างแผนพัฒนาการรวมกลุ่มเมืองทางภาคตะวันออกของกว่างซี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ดังกล่าว

กลุ่มเมืองดังกล่าวประกอบด้วย เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) เมืองยวี่หลิน (Yulin City, 玉林市) และเมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市)

จุดเด่นของเมืองข้างต้น คือ (1) การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางแม่น้ำ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา เส้นทางน้ำสายทองคำ-แม่น้ำซีเจียง (Xi River, 西江) และ (2) การเป็นพื้นที่สาธิตความร่วมมือกับมณฑลกวางตุ้ง

ทั้งนี้ ทางการกว่างซีได้วางตำแหน่ง (Positioning) ของกลุ่มเมืองดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากทางฝั่งตะวันออก และเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำจูเจียง-แม่น้ำซีเจียง (Pearl River-Xi River Economic Belt, 珠江西江经济带)

กลไกการจัดตั้ง กลุ่มเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและบทบาทความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติระหว่างเมืองสมาชิก อาทิ การเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การแบ่งภาคอุตสาหกรรม (แบ่งงานกันทำ) การพัฒนาระบบเมืองและชนบทร่วมกัน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริการสาธารณะร่วมมกัน และการส่งเสริมความร่วมมือสู่ภายนอกร่วมกัน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อกลางปี 56 ทางการกว่างซีได้เริ่มดำเนินยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มเมืองเป็นครั้งแรก โดยเริ่มจาก 4 เมืองสมาชิกในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญทางตอนใต้ของมณฑล อันได้แก่ นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง

เมืองสมาชิกวางกรอบนโยบายการบูรณาการความร่วมมือใน 9 สาขา ได้แก่ โทรคมนาคม คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ระบบเมือง (Urban System) บริการท่องเที่ยว บริการการเงิน ทรัพยากรการศึกษา ทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคม และการรวมกลุ่มทางศุลกากร (Customs Integration)

การรวมกลุ่มเมือง นอกจากเป็นการเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของเมืองสมาชิกแล้ว ในมุมมองของนักธุรกิจนักลงทุน นับเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนในพื้นที่ได้อีกมาก โดยเฉพาะในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวกและต้นทุนประกอบการ

 ข้อมูลเสริม

เมืองอู๋โจว มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ 5 ของมณฑล เป็นหัวเมืองท่าแม่น้ำ(ซีเจียง)ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกว่างซี เป็นพื้นที่นำร่องความร่วมมือร่วมกับมณฑลกวางตุ้ง มีอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ อัญมณีสังเคราะห์ วัสดุรีไซเคิล เซรามิก อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และป่าไม้ (ไม้กระดาน)

เมืองยวี่หลิน มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ 4 ของมณฑล มีอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกล (มอเตอร์ เครื่องจักรทางการเกษตร) วัสดุก่อสร้าง อาหาร และยาสมุนไพรจีน

เมืองกุ้ยก่าง เป็นอีกหนึ่งเมืองท่าแม่น้ำ(ซีเจียง) มีอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล กระดาษ วัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์) ถลุงโลหะ เคมีภัณฑ์ และป่าไม้ (ไม้กระดาน)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำรายการ ฟรีมิติใหม่ของภาคธนาคารในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (10 เม.ย. 2557)

กว่างซีชูโมเดล "คลัสเตอร์" พัฒนาเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้ (27 พ.ค. 2556)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน