จับทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี โอกาสทองสำหรับผู้พร้อม

26 Oct 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : กว่างซีพยายามผลักดันการพัฒนาของ เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (Guangxi Bebu Gulf Economic Zone, 广西北部湾经济区) ในฐานะพื้นที่หน้าด่านความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน

ทางการกว่างซีได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อ่าวเป่ยปู้ (หรือ อ่าวตังเกี๋ย) พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อออนไลน์ชั้นนำจากทั่วประเทศมีโอกาสได้พบปะและสัมภาษณ์คณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการบริหารและวางแผนก่อสร้างเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (Guangxi Beibu-Gulf Economic Zone Planning Construction and Administration Office, 广西北部湾经济区规划建设管理委员会办公室) เพื่อรับทราบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้

นายหลี่ เหยียนเฉียง (Li Yan Qiang, 李延强) รองผู้อำนวยการสามัญประจำสำนักงานฯ ให้ข้อมูลว่า ภายใต้บริบทด้านการกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-อาเซียน เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี พร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายด้าน

นายหลี่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางหลักในการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจฯ ดังนี้หนึ่ง สร้าง เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ร่วมกับประเทศเวียดนาม มีการพัฒนารูปแบบ รายละเอียด และขอบเขตความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาด้านการค้าชายแดนระหว่างกัน

สอง เร่งผลักดันความคืบหน้าในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมระดับชาติจีน(ชินโจว)-มาเลเซียและนิคมมาเลเซีย(กวนตัน)-จีน นิคมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทย นิคมอุตสาหกรรมจีน(ฝางเฉิงก่าง)-อินโดนีเซีย

สาม เร่งผลักดันความคืบหน้าด้านการชำระบัญชีการค้าต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนระหว่างจีน-อาเซียน ผลักดันจุดทดลองการลงทุนโดยตรงส่วนบุคคลสู่ประเทศอาเซียน พัฒนาจุดทดลองรับประกันธุรกรรมการส่งออกสำหรับการค้าชายแดนและธุรกรรมการชำระบัญชีการค้าต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน

สี่ ร่วมผลักดันโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว อาทิ วงแหวนท่องเที่ยววงแหวนอ่าวเป่ยปู้ เส้นทางท่องเที่ยวทางถนนระหว่างประเทศนครหนานหนิง-สิงคโปร์ การสร้างเขตความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจีน-เวียดนาม การบ่มเพาะเส้นทางท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน-นครหนานหนิง-อำเภอระดับเมืองตงซิง-จังหวัด Mongcai-อ่าวฮาลอง

ห้า ผลักดันโครงการความร่วมมือระหว่างกว่างซีกับอาเซียนให้เข้าสู่แผนงานสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจีน-อาเซียน อาทิ ด่านพรมแดน ทางหลวงพิเศษ รถไฟ และเส้นทางเรือ เป็นต้น

หก ผลักดันการจัดงานประชุมผู้นำระดับสูงด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ การจัดตั้งสำนักเลขาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนรอบอ่าวเป่ยปู้

เจ็ด ผลักดันการจัดตั้งกลไกเจรจาระหว่างรัฐบาลจีน-เวียดนาม ผลักดันให้เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนจีน-เวียดนาม (ผิงเสียง-ดงด่าง และตงซิง-หม่งก๋าย) เข้าสู่กลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าของทั้ง 2 ประเทศ

นายเหลียง จิง ยรง (Liang Jin Rong, 梁金荣) รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ กล่าวย้ำว่า เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีนำมาซึ่งโอกาสความร่วมมือด้านการลงทุนอันมหาศาล

นายเหลี่ยง ให้ข้อมูลว่า ภายใต้แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ปี 2554-2558) ทางการกว่างซีวางแผนทุ่มเงินงบประมาณ 1.37 ล้านล้านหยวนในการลงทุน 272 โครงการ ครอบคลุม 6 กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการผลิตแสนล้านหยวน ได้แก่ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ถลุงโลหะ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครื่องจักร และการแปรรูปสินค้าเกษตร

ทางการกว่างซีพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ อาทิ อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมยาชีวภาพ และอุตสาหกรรมมหาสมุทร

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคธุรกิจการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงินการธนาคาร การลงทุนพันธบัตร ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การประกันภัย

การพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์ซอฟแวร์ ศูนย์สร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นฐานรองรับการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีกับอาเซียน

การลงทุนข้างต้นยังไม่รวมถึงงานก่อสร้างท่าเรือ ท่าเทียบเรือขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ และการขยายร่องน้ำ เพื่อขยายศักยภาพรองรับการขนส่งทางน้ำ โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางโลจิติกส์และศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำระดับภูมิภาคสู่อาเซียน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน