กว่างซีชูโมเดล “คลัสเตอร์” พัฒนาเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้

27 May 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีอนุมัติ แผนผลักดันการพัฒนาการรวมกลุ่มเมืองในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเมืองเศรษฐกิจสำคัญของกว่างซี

แผนดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดของไทย เป็นการรวมกลุ่มเมือง (Urban Integration) ที่อยู่ภายใต้กรอบเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ 4 เมือง ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง

คาดหมายว่า ในปี 58 จะมีการบูรณาการความร่วมมือใน 9 สาขา ได้แก่ โทรคมนาคม คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ระบบเมือง (Urban System) บริการท่องเที่ยว บริการการเงิน ทรัพยากรการศึกษา ทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคม และการรวมกลุ่มทางศุลกากร (Customs Integration)

ระบบโทรคมนาคมเป็นสาขาแรกที่มีการดำเนินการ กล่าวคือ การโทรศัพท์โดยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง 4 เมืองได้มีการยกเลิกค่าบริการ Roaming และค่าบริการทางไกลไปแล้ว ส่วนโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) จะยกเลิกค่าบริการข้างต้นในเดือน ต.ค.56

ส่วนในด้านอื่นๆ ก็มีการประกาศกรอบแผนงานต่างๆ และสร้างกลไกแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน

เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ทรัพยากรบุคคล เงินทุน เทคโนโลยี และระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ในอนาคต 4 เมืองสำคัญแห่งนี้จะกลายเป็น กลุ่มเมืองใหม่ ที่มีระดับการเปิดสู่ภายนอกสูง มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูง และมีบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

แผนงานทั้งหมดมีคณะกรรมการบริหารงานวางแผนและก่อสร้างเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (Guangxi Beibu Gulf Economic Zone Planning and Construction Management Commission, 广西北部湾经济区规划建设管理委员会) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางเมืองปี 2551 ประกอบด้วยเมืองต่างๆ ภายใต้รหัส 4+2 คือ 4 เมืองหลัก (นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง) และ 2 เมืองรอบข้างที่มีบทบาทด้านโลจิสติกส์ (เมืองฉงจั่ว และเมืองยวี่หลิน)

เมืองหลัก 4 เมืองนับเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน และมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของกว่างซี จากข้อมูลปี 55 เขตเศรษฐกิจแห่งนี้มีมูลค่า GDP เท่ากับ 431,630 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.1 ของมูลค่า GDP ทั้งเขตฯ กว่างซีจ้วง

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน