เห็นแล้ว…….มีร้อง! กฎการมาทำงานของชาวต่างชาติในกว่างซีฉบับใหม่

24 Jun 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : 1 กรกฎาคม 2556 ทางการกว่างซีจะเริ่มบังคับใช้ระเบียบบริหารงานตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ บุคคลต่างชาติที่พำนักหรือทำงานในจีนต้องศึกษาและปฏิบัติตามอย่งเคร่งครัด

เนื้อหาในระเบียบฉบับใหม่เป็นการรวบรวมระเบียบเก่า 3 ฉบับเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ ระเบียบบริหารงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับประชาชนชาวจีน ระเบียบบริหารงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติ และข้อกำหนดว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง

BIC ได้รวบรวมสาระสำคัญที่ชาวต่างชาติจำเป็นต้องรู้ ดังนี้

หนึ่ง ชาวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศจีนและพำนักอาศัยในบ้านพัก (ที่ไม่ใช่โรงแรม) จะต้องนำหนังสือเดินทาง และทำเบียนบ้านของเจ้าของบ้านพักไปลงบันทึกการพำนักอาศัยของชาวต่างชาติ ณ สถานีตำรวจท้องถิ่นในภายใน 24 ชั่วโมง

บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกคำสั่งตักเตือน และอาจถูกเรียกค่าปรับตั้งแต่ 2,000 หยวนขึ้นไป

สอง ภาครัฐดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมรณรงค์ให้ชาวจีนเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับบุคคลชาวต่างชาติที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย บุคคลชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย และบุคคลชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศอย่างผิดกฎหมาย

สาม การว่าจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงาน ชาวต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือใบอนุญาตพำนัก ประเภททำงาน (Resident Permit) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่น (สังกัดกรมรักษาความสงบภายใน)

กรณีที่ชาวต่างชาติทำงานในประเทศขณะที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตข้างต้น หรือทำงานเกินขอบเขตที่กำหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ทำงานเพื่อหารายได้พิเศษเกินจากระเบียบข้อกำหนด ขอบเขตหน้าที่ หรือเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นการทำงานแบบผิดกฎหมาย

สี่ นักศึกษาชาวต่างชาติที่ทำงานเพื่อหารายได้พิเศษจะต้องทำงานในขอบเขตหรือเวลาที่กำหนดตามระเบียบบริหารการทำงานเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (外国留学生勤工助学管理规定) อาทิ ในระหว่างการศึกษาทำงานไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระหว่างวันหยุดทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน

ห้า บุคคลที่ให้ที่พำนักหลบซ่อนแก่ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศหรือเข้าพำนักในประเทศอย่างผิดกฎหมาย บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ บุคคลที่ช่วยเหลือด้านเอกสารเข้าออกประเทศแบบผิดกฎหมายแก่ชาวต่างชาติจะต้องเสียค่าปรับตั้งแต่ 2,000 หยวน แต่ไม่เกิน 10,000 หยวน

หากเป็นในกรณีร้ายแรง จะต้องถูกกักตัว (จำคุก) ตั้งแต่ 5 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน และถูกปรับตั้งแต่ 5,000 หยวน แต่ไม่เกิน 20,000 หยวน และริบรายได้ที่ได้มาแบบผิดฏำหมาย

หากเป็นในกรณีของหน่วยงาน (บริษัท) จะถูกปรับตั้งแต่ 10,000 หยวน แต่ไม่เกิน 50,000 หยวน และริบรายได้ที่ได้มาแบบผิดฏำหมาย รวมทั้งดำเนินบทลงโทษตามกฎหมายกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน