อินเดียร์เล็งเห็นศักยภาพ SMEs จีน กระชับความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย

4 Nov 2013

บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นผู้กระตุ้นการจ้างงานในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ อินเดียได้เล็งเห็นศักยภาพความร่วมมือกับ SMEs จีน ในการนี้ BIC ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ SMEs จีนและประสบการณ์ของอินเดียมา ณ ที่นี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

จีนมี SMEs ที่จดทะเบียนแล้วทั้งสิ้นกว่า 4.3 ล้านแห่งและมีมูลค่าผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 60 ของ GDP ทั้งหมด ร้อยละ 50 ของรายได้จากภาษี ร้อยละ 68 ของมูลค่าการส่งออก และร้อยละ 75 ของการจ้างงานทั้งหมด SMEs จีนได้แสดงบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยบทบาทดังกล่าวก็สามารถพบเห็นจาก SMEs ของอินเดียเช่นกัน โดย SMEs ของอินเดียมีการจ้างแรงงานกว่า 60 ล้านคน พร้อมกับครองสัดส่วนร้อยละ 45 ของมูลค่าการผลิตและร้อยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกของอินเดีย

SMEs ของอินเดียได้มองเห็น SMEs ของจีนเป็น partner มากกว่าคู่แข่ง ในกิจกรรม India-China Business Matching Symposium ซึ่งจัดในเดือนกันยายน 2556 SMEs ทั้งสองประเทศได้ลงนามใน MOUs 15 ฉบับรวมมูลค่า 338 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งก็ได้ส่งสัญญาณว่ายักษ์ใหญ่แห่งเอเชียสองประเทศกำลังพัฒนาความร่วมมือระหว่าง SMEs ศักยภาพของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมจึงอาจไม่เล็กตามชื่อ

สมาคมอุตสาหกรรมของอินเดียได้กำหนดเป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือกับ SMEs จีน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2555 จีน-อินเดียได้ลงนาม MOUs 11 ฉบับ รวมมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ครอบคลุมธุรกิจสาขาพลังงานทดแทน เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตเหล็กกล้า เป็นต้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นและรากฐานอันมั่นคงของความร่วมมือระหว่าง SMEs ของสองประเทศ

รัฐบาลอินเดียได้เล็งเห็นความเป็นสากลของ SMEs ว่าเป็นเรื่องสำคัญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาของ SMEs รัฐบาลอินเดียจึงได้ทุ่มทุน 1.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อดำเนินโครงการการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของ SMEs ให้ทันสมัยมากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของโครงการนี้ SMEs สามารถรวมกลุ่มเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศเพื่อได้รับความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ มี SMEs หลายแห่งได้นำเข้าอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากจีน ซึ่งได้ลดต้นทุนกว่าครึ่งหนึ่งจากเดิม SMEs บางแห่งยังได้ติดต่อกับ SMEs จีนที่ประกอบธุรกิจสาขาการบรรจุหีบห่อ ยางพารา พลาสติก สิ่งทอ อุปรกร์ผลิตเสื้อผ้าเพื่อสร้างความร่วมมือกัน SMEs ไทยเห็นแบบนี้แล้ว อาจลองหาลู่ทางผนึกกำลังกับ SMEs จีนเพื่อแลกเปลี่ยนความชำนาญและประสบการณ์บ้างนะคะ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน