ผู้ประกอบการ(ไทย)ต้องรู้!! กว่างซีเตรียมคุมเข้มกลุ่มสินค้าหลักต้องมี “บาร์โค้ด”

30 May 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีเตรียมบังคับใช้ระเบียบเกี่ยวกับบาร์โค้ดสินค้าสำหรับผู้ผลิต ห้างร้านและโรงพิมพ์ เพื่อปฏิรูปกลไกการตรวจสอบและสร้างหลักประกันด้านคุณภาพความปลอดภัยของตัวสินค้าในกว่างซี

บาร์โค้ด (Barcode) เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวสินค้าที่เป็นเครื่องชี้บอกถึงความแตกต่างของสินค้าชนิดนั้นกับสินค้าอื่น ๆ และเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบย้อนหลัง (Trace back) ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพสินค้า

ปัจจุบัน ในกว่างซีมีผู้เป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากลประมาณ 3,000 กว่าราย มีการใช้รหัสบาร์โค้ดอย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 แสนรายการ และมีห้างร้านที่ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดในการค้าปลีกมากกว่า 20,000 ราย

สำนักงานควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยี (Quality and Technical Supervision Bureau, 质量技术监督局) ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน สินค้าที่วางจำหน่ายตามห้างร้านขนาดใหญ่จะมีการใช้บาร์โค้ดอย่างแพร่หลายในกว่างซี แต่จากการสุ่มตรวจพบว่า ในช่วง 2-3 ปีนี้ คุณภาพงานพิมพ์บาร์โค้ดไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร (ได้มาตรฐานเพียงร้อยละ 68.6)

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงพิมพ์บางแห่งละเลยการตรวจสอบสิทธิหรือความถูกต้องของผู้ว่าจ้างที่มีพฤติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะการทำบาร์โค้ดปลอม หรือการสวมสิทธิ์บาร์โค้ด

ทำให้เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานนิติบัญญัติเขตฯ กว่างซีจ้วง (Legislative Affairs office of Guangxi, 广西法制办) จัดทำร่าง ระเบียบการบริหารจัดการหัสแท่งสินค้าเขตฯ กว่างซีจ้วง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อร่างดังกล่าว (ซึ่งปกติถือเป็นการบังคับใช้โดยนัย)

(ร่าง) ระเบียบข้างต้น ระบุให้ผู้ผลิตต้องกำกับ บาร์โค้ด บนตัวสินค้า โดยกลุ่มสินค้าหลัก 8 ประเภทที่ถูกระบุตามระเบียบฯ ได้แก่

(1) อาหาร (รวมถึงสารปรุงแต่งอาหาร) สินค้าเกษตรพลอยได้ ยาสูบ สุรา เครื่องดื่ม และชา

(2) ยา และเวชภัณฑ์

(3) เครื่องเซรามิก เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของเล่น และผลิตภัณฑ์กระดาษ

(4) ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพืช

(5) ไม้กระดาน (Wood based panel) สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

(6) เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ถักสาน และเครื่องหนัง

(7) อะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์ (รวมถึงรถจักรยานยนต์)

(8) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงกำหนดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ในกรณีของผู้ผลิต จะมีคำสั่งตักเตือนแบบมีกำหนดเวลา หากไม่ปรับปรุงแก้ไขหลังครบกำหนดเวลาจะมีโทษปรับตั้งแต่ 3,000 หยวน แต่ไม่เกิน 10,000 หยวน

ในกรณีของห้างร้านที่ละเลยการตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 หยวน แต่ไม่เกิน 5,000 หยวน และหากห้างร้านมีพฤติกรรมบีบบังคับให้ผู้ผลิตใช้บาร์โค้ดเฉพาะของห้างร้าน มีโทษปรับตั้งแต่ 3,000 หยวน แต่ไม่เกิน 10,000 หยวน

ในกรณีของโรงพิมพ์ที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันว่าบาร์โค้ดของผู้ว่าจ้างได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือนำบาร์โค้ดของผู้ว่าจ้างไปให้ผู้อื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 หยวน แต่ไม่เกิน 30,000 หยวน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นักธุรกิจไทยที่กำลังสนใจตลาดจีนแผ่นดินใหญ่จำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบส่วนกลางและส่วนท้อนถิ่น (ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน