นครเฉิงตูติด Top 10 จีน! ครองบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครบ 100 แห่ง

10 Dec 2021

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 บริษัท Sichuan Discovery Dream Electronics Science & Technology Co.,Ltd. ในนครเฉิงตูได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผลสำเร็จ ส่งผลให้นครเฉิงตูมีมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครบ 100 แห่ง มากเป็นอันดับที่ 10 ของจีน

บริษัท Sichuan Discovery Dream Electronics Science & Technology Co.,Ltd. ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครเฉิงตู โดยเมื่อปี 2557 ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 200,000 หยวน เพื่อวิจัยและพัฒนา “ระบบคลังสินค้าดิจิทัลที่มีการรับรู้อัจฉริยะ” และเมื่อปี 2562 ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจำนวน 200,000 หยวน เพื่อพัฒนา “ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลมัลติฟังก์ชั่น”

เมื่อเดือนเมษายน 2564 นครเฉิงตูได้ประกาศ “แผนการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” โดยตั้งเป้าหมายให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปีละ 15 แห่งและมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกิน 200 แห่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 (พ.ศ.2564-2568)

ที่ผ่านมา นครเฉิงตูให้การสนับสนุนบริษัทที่ต้องการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะบริษัทที่มีการวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีการสนับสนุนทั้งเงินทุนและเงินกู้ ทำให้จำนวนบริษัทในนครเฉิงตูที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2564 นครเฉิงตูมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 แห่ง

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 นครเฉิงตูมีนักลงทุนร่วมลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งสิ้น 184 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,297 ล้านหยวน และธนาคารได้ให้เงินกู้กับ SMEs ที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีในนครเฉิงตูไปแล้ว 2,257 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 14,700 ล้านหยวน

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 อุตสาหกรรมไฮเทคของนครเฉิงตูมีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 585,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 นอกจากนี้ ยังมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ลงทะเบียนในบัญชีเทคโนโลยีระดับชาติทั้งหมด 4,894 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.94 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มีบริษัทขอจดทะเบียนในบัญชีเทคโนโลยีระดับชาติ 2,140 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนนโยบายของนครเฉิงตูที่ต้องการบ่มเพาะบริษัทด้านเทคโนโลยีภายในพื้นที่ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรม รวมถึงการสนับสนุนการขยายวิสาหกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท ในการนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาสร้างความร่วมมือเพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทในนครเฉิงตู รวมถึงการพิจารณาเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือและมีอนาคตที่สดใสจากตลาดหลักทรัพย์จีนต่อไป

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ทางการของ new.Chengdu.cn (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564)

http://news.chengdu.cn/2021/1207/2231672.shtml

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน