ธุรกิจเคมีภัณฑ์ต้องรู้! กว่างซีบังคับใช้ระเบียบควบคุมวัตถุอันตรายฉบับใหม่

27 Mar 2013

เว็บไซต์ข่าวหนานหนิง : ทางการกว่างซีเตรียมประกาศบังคับใช้ ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุเคมีอันตราย (广西壮族自治区实施<危险化学品安全管理条例>办法) ฉบับใหม่ เริ่มอย่างเป็นทางการ 1 เมษายน 2556

สาระสำคัญโดยสังเขปในระเบียบฉบับนี้  มีดังนี้

หนึ่ง การกำหนดเขตพื้นที่การผลิตและเก็บรักษา (จัดโซนนิ่ง) โดยให้เทศบาลท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดพื้นที่สำหรับธุรกิจผลิตและเก็บผลิตภัณฑ์เคมีที่มีอันตรายโดยเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นในรูปของเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมีก็ได้ และจะต้องมีการประเมินความปลอดภัยของนิคมทุก 5 ปี

สำหรับธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและเก็บวัตถุเคมีอันตรายจะต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิคเฉพาะด้านเคมีคอยดูแลอยู่ประจำ และเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นจะต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบก่อนเข้าประจำตำแหน่งงาน

หากเป็นเจ้าหน้าที่สายการผลิตที่ย้ายมาจากสถานประกอบการแห่งอื่น หรือลาออกจากงานในสาขาดังกล่าวมาเป็นเวลามากกว่า 1 ปี จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในสายการผลิตและผ่านการทดสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

หากเป็นเจ้าหน้าที่ในสายการผลิตและบรรจุเคมีภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นสายการผลิตใหม่/สายการผลิตเก่าที่มีการปรับปรุงใหม่ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในวัตถุเคมีอันตราย และผ่านการทดสอบก่อนลงสายการผลิตเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

สอง ธุรกิจด้านการผลิตและเก็บรักษาเคมีภัณฑ์อันตราย สายการผลิตเคมีภัณฑ์อันตราย และการเก็บรักษาเคมีภัณฑ์อันตรายที่เข้าข่ายต้องควบคุมพิเศษจะต้องทำการประเมินความเสี่ยง โดยการตรวจสอบอันตรายหรือภัยแฝงจากเคมีภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้น การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันรับมือ การจัดตั้งเงินกองทุนในกรณีฉุกเฉิน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขปัจจัยเสี่ยง และนำเสนอรายงานต่อเทศบาลท้องถิ่น

กรณีที่ปริมาณเก็บรักษาเคมีภัณฑ์มีมากจนเข้าเกณฑ์ข้อกำหนดระดับประเทศจะต้องมีการรายงานสถานการณ์ต่อหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่น อาทิ มาตรการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย เป็นต้น

สาม การจัดตั้งตลาดกลางสำหรับธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่เป็นอันตราย (ยกเว้น ยาฆ่าแมลง) วัตถุเคมีที่เป็นพิษรุนแรง วัตถุเคมีที่มีอาจเกิดการระเบิด ก๊าซไวไฟ ก๊าซที่มีความเป็นพิษ ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ ของแข็งไวไฟ รวมถึงวัตถุที่ถูกน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ (ยกเว้น สถานีน้ำมัน และเครื่องมือ/อุปกรณ์ลำเลียง)

ร้านค้าปลีกที่เก็บวัตถุเคมีอันตรายที่บรรจุในท่อโลหะ ภาชนะแก้ว ขวดพลาสติก หรือกล่องกระดาษ ซึ่งปริมาณเก็บรักษาไม่เกินกว่าที่ประเทศกำหนด /รวมถึงผู้ประกอบการนำเข้าวัตถุเคมีอันตราย จะต้องติดฉลากกำกับด้านความปลอดภัยที่เป็นภาษาจีน และคู่มืออธิบายเทคนิคความปลอดภัยที่เป็นภาษาจีน

ธุรกิจที่ซื้อหรือจำหน่ายวัตถุเคมีที่เป็นพิษรุนแรง วัตถุเคมีที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด จะต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ชนิด ปริมาณ และช่องทางจำหน่ายต่อ) ให้แก่หน่วยงานเทศบาลท้องถิ่นภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขาย

BIC เห็นว่า การตีกรอบสำหรับธุรกิจเคมีภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยให้กับสังคม ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นักลงทุนที่สนใจประเทศจีนจำเป็นต้องเข้าใจถึงรูปแบบการปกครองแบบกระจายอำนาจของจีนที่รัฐบาลท้องถิ่นมีอำนาจออกกฎระเบียบได้ด้วยตัวเอง ทำให้กฎระเบียบต่างๆ มีความซับซ้อน และมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง

นักลงทุนจะต้องศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันปัญหาและรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจตนเอง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน